Név (name):Miskalstova
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-09-21 14:19:23

Hozzászólás (comment):
 Êîìïàíèÿ ÏÊ «Ïîëèìåðñòðîé18» èçâåñòíà íà ðûíêå êàê ëèäåð ïî ôîðìèðîâàíèþ è óêîìïëåêòîâàíèþ òåõíîëîãè÷åñêèõ ëèíèé äëÿ ðàçíîé ïðîäóêöèè. Ïðèìåíÿþò îíè êîìïîçèòíûå ìàòåðèàëû. Åñëè âàì íóæíî îáîðóäîâàíèå äëÿ ïîëèìåðïåñ÷àíîé ïëèòêè, çàêàçàòü åãî ìîæíî ïåðåéäÿ ïî ññûëêå - <a href=https://18ps.ru/info/biznes-plan/planluk/>ïðîèçâîäñòâî ïîëèìåðïåñ÷àíûõ ëþêîâ â óäìóðòèè</a> è óçíàòü ïîäðîáíåå î íàñ.

Íà 18ps.ru ó âàñ äîñòóïíà ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè ïðåññ ôîðìû äëÿ ïîëèìåðïåñ÷àíûõ èçäåëèé. Åñëè âàì ïîòðåáóåòñÿ îáîðóäîâàíèå äëÿ ïåðåðàáîòêè ñòåêëà, ñäåëàòü ýòî òàêæå ðåàëüíî â êîìïàíèè.  íàøè äíè èííîâàöèè ïðîäâèãàþòñÿ. Åñëè âàì íåîáõîäèìî áóäåò ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå, âû ñ ëåãêîñòüþ ñìîæåòå îáðàùàòüñÿ â êîìïàíèþ. Êóïèòü îáîðóäîâàíèå äëÿ ïåðåðàáîòêè ñòåêëà âû ìîæåòå ñî ñêèäêîé. Îðãàíèçàöèÿ íå òîëüêî çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé îáîðóäîâàíèÿ, íî òàêæå è êîíñóëüòèðóåò ïî ïîâîäó åãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Åñëè âàøà êîìïàíèÿ çàíèìàåòñÿ ïðîèçâîäñòâîì ÷åðåïèöû, âû áûñòðî ìîæåòå çàêàçàòü ìîäåðíèçèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå. Ñ ñîäåéñòâèåì òàêîãî îáîðóäîâàíèÿ âàøè íàâàðû îñîáåííî óâåëè÷àòñÿ. Âåäü îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè ïîëèìåðïåñ÷àíîé ÷åðåïèöû äà¸ò øàíñ óâåëè÷èòü îáîðîòû ïðîèçâîäñòâà. Âû ìîæåòå óâåëè÷èòü àññîðòèìåíò òîâàðîâ è óëó÷øèòü òåêóùèå íàâûêè âàøåãî ïåðñîíàëà.

Åñëè âû çàõîòåëè îòêðûòü ôèëèàë, íî âàø áþäæåò ìèíèìàëüíûé, ýòî íå ñîñòàâèò ñëîæíîñòåé. Âû ìîæåòå ïîëèìåðïåñ÷àíîå îáîðóäîâàíèå áó ïðèîáðåñòè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñðîê ýêñïëóàòàöèè òàêîãî îáîðóäîâàíèÿ áóäåò ìåíüøå íîâîãî, îäíàêî, áóäåò ðàáîòàòü òàêîå îáîðóäîâàíèå òàêæå äîëãî. Åñëè âàì ïîòðåáóåòñÿ îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè ñòåêëîáîÿ, âû íàéä¸òå òàêîå â ïåðå÷íå íà ïîðòàëå 18ps.ru

Îðãàíèçàöèÿ òîæå ìîæåò ïîñîäåéñòâîâàòü â âîïðîñå ñîçäàíèÿ òðîòóàðíîé ïëèòêè. Åñëè âàì ïîòðåáóåòñÿ óñîâåðøåíñòâîâàòü îáîðóäîâàíèå äëÿ ïîëèìåðïåñ÷àíîé òðîòóàðíîé ïëèòêè, çàêàçàòü âû ñìîæåòå åãî â îðãàíèçàöèè. Ñåé÷àñ îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè ïåñ÷àíî ïîëèìåðíîé ïëèòêè ïðîäà¸òñÿ íå êðóãîì.

Êóïèòü ïîëèìåðïåñ÷àíîå îáîðóäîâàíèå â êîìïàíèè Ïîëèìåðñòðîé 18

Îðãàíèçàöèÿ Ïîëèìåðñòðîé18 çàíèìàåòñÿ ñîçäàíèåì îáîðóäîâàíèÿ íå òðåòèé ìåñÿö. Ñåãîäíÿ íà ðûíêå ôèðìà çàíèìàåò îäíè èç ëó÷øèõ ïîçèöèé.  Èæåâñêå â êîìïàíèè «Ïîëèìåðñòðîé18» âû ñìîæåòå çàêàçàòü îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå áóäåò ñîçäàâàòüñÿ ïî ÷åðòåæàì. Ïðîåêòèðîâêà è ïðîèçâîäñòâî îáîðóäîâàíèÿ ïî ÷åðòåæàì îò çàêàç÷èêà âûïîëíÿåòñÿ âñåãäà â ñðîêè.

Ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè óäåëÿþò äîñòàòî÷íî ìíîãî âðåìåíè è âíèìàíèÿ ðàçëè÷íûì ìåëî÷àì. Èñêëþ÷èòåëüíî èç-çà ýòîãî, îáîðóäîâàíèå ôèðìû ïîñòàâëÿåòñÿ ñåãîäíÿ äàæå â àçèàòñêèå ãîñóäàðñòâà. Åñëè äëÿ âàñ èìååò çíà÷åíèå èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, âû ìîæåòå íå ñîìíåâàòüñÿ â òîì, ÷òî ñïåöèàëèñòû îòíåñóòñÿ ê çàêàçó ñ ìàêñèìàëüíîé îòâåòñòâåííîñòüþ.

Ìåíåäæåðû ñåðâèñà ðàáîòàþò â íåñêîëüêèõ ñåêòîðàõ. Îíè âûïîëíÿþò êîìïëåêñíûå ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ çàêàçà è åãî ñîïðîâîæäåíèþ. Íà êàæäîì ýòàïå èçãîòîâëåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ êîíñòðóêòîðû îáùàþòñÿ ñ ïîòðåáèòåëÿìè. Âû ìîæåòå íå êîëåáàòüñÿ íàñ÷åò òîãî, ÷òî âñ¸ îáîðóäîâàíèå ïðîõîäèò ïðîâåðêó è èñïûòàíèÿ. Èìåííî îáêàòêà îáîðóäîâàíèÿ ñåãîäíÿ ïðåäîñòàâëÿåò øàíñ îïðåäåëèòü òðóäíîñòè â ðàáîòå.

Ñòîèò òàêæå ñêàçàòü, ÷òî íà âñ¸ îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå ðàçðàáàòûâàåò ôèðìà, èäåò ãàðàíòèÿ. Äàæå åñëè ó âàñ âîçíèêíåò ïîñëåãàðàíòèéíûé ñëó÷àé, âû ñìîæåòå îáðàùàòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì. Îáîðóäîâàíèå áóäåò îòäàíî íà äèàãíîñòèêó, ïîñëå ÷åãî èñïðàâëåíî.

Íåîáõîäèìî àêöåíòèðîâàòü è òîò ôàêò, ÷òî âñÿ ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè ñîâðåìåííàÿ. Îíà ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñîãëàñíî âñåì íîðìàì è ïîêàçàòåëÿì, â òîì ÷èñëå ñîãëàñíî è ýêîëîãè÷åñêèì íîðìàì. Åñëè âàøà ñòðóêòóðà çàíèìàåòñÿ ïëàñòèêîì, ó âàñ åñòü ñâîè çàâîäû, âàì èíòåðåñíî áóäåò òî, ÷òî ïðèîáðåñòè îáîðóäîâàíèå ïî ïåðåðàáîòêå ïëàñòèêîâûõ îòõîäîâ ìîæíî ïî ïðèåìëåìûì öåíàì.

Íà 18ps.ru äîñòóïíà ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè, ãäå âû èìååòå øàíñ ëåãêî íàéòè ïîëèìåðïåñ÷àíûå êàíàëèçàöèîííûå ëþêè, à òàêæå <a href=https://18ps.ru/catalog/izmelchiteli/drobilki/rotornaya-drobilka-ipr.html>äðîáèëêà ïëàñòìàññà</a> .  íàøè äíè ïîëèìåðïåñ÷àíàÿ ïðîäóêöèÿ ïîïóëÿðíà âî ìíîãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè. Îíà íå òîëüêî îòëè÷àåòñÿ ïðî÷íîñòüþ, íî è ïðèÿòíàÿ ïî âíåøíèì ïðèçíàêàì. Âñÿ ïðîäóêöèÿ ñîçäàåòñÿ ñîãëàñíî ïîñëåäíèì ñòàíäàðòàì. Ó âñåõ òîâàðîâ âûñîêàÿ óäàðîïðî÷íîñòü. Ñòåïåíü óñòîé÷èâîñòè ïðåäìåòîâ òîðãîâëè òàêæå âûñîêèé, â ñâÿçè ñ ÷åì îíà ìîæåò âûäåðæàòü ìàêñèìàëüíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Åñëè âàì ïîòðåáóåòñÿ ðåêîìåíäàöèÿ, âû ìîæåòå ïðèåõàòü â ã. Èæåâñê, óë. Êëóáíàÿ, 24. Òîëüêî òàì âàì ñïåöèàëèñòû ïîêàæóò ñåðòèôèêàòû íà âñå ïðîäóêòû êîìïàíèè. Âñå ïðåäìåòû òîðãîâëè ôèðìû ïðîøëè èñïûòàíèÿ íà ïðî÷íîñòü. Ïåðåä âûïóñêîì âñå ïðîõîäèò òåñòû è ïðîâåðÿåòñÿ.

Åñëè âû ïðèíÿëè ðåøåíèå ïðèìåíÿòü ïîëèìåðïåñ÷àíóþ ïðîäóêöèþ â ñòðîèòåëüñòâå – ýòî êîððåêòíîå ðåøåíèå. Ñåãîäíÿ î÷åíü ìíîãî çàñòðîéùèêîâ îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå ðàçíûì èííîâàöèîííûì ïðîäóêòàì. Èìåííî èç-çà ýòîãî ïîëèìåðïåñ÷àíûå ñòóïåíè àêòèâíî ïîïóëÿðíû ñåãîäíÿ. Èõ ìîíòèðóþò âî ìíîãèõ çàãîðîäíûõ äîìàõ, à òàêæå êîòòåäæàõ.

Ñåãîäíÿ ïîëèìåðïåñ÷àíûå ñòóïåíè çàêàçàòü ìîæíî â ñæàòûå ñðîêè. Íóæíî ñâÿçàòüñÿ ñ àäìèíèñòðàòîðàìè ïî +7-(3412)-540-004 è îíè ïðîêîíñóëüòèðóþò âàñ ïî èíòåðåñóþùèì âàñ ìîìåíòàì. Âàæíî âûäåëèòü, ÷òî ñîòðóäíèêè ôèðìû ìîãóò òàêæå ïðåäîñòàâèòü ðåêîìåíäàöèè ïî ïîâîäó ïðîäóêöèè è å¸ áóäóùåãî ïðèìåíåíèÿ.

Név (name):Ugastrial
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-09-19 12:40:01

Hozzászólás (comment):
 Çèìíþþ îáóâü ïî ñàìûì ëó÷øèì öåíàì äîâîëüíî òÿæåëî íàéòè. Ñåãîäíÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî ëþäåé íîñÿò óããè. Ýòà îáóâü ñ÷èòàåòñÿ íàä¸æíîé è çàñëóæèëà äîâåðèå ó æåíùèí. Íàøà ôèðìà ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì èíòåðíåò-ìàãàçèíîì êîðïîðàöèè UGG.

Àâñòðàëèéñêèå óããè - îôèöèàëüíûé ñàéò

Íà australia-msk.ru âû ìîæåòå çàêàçàòü óããè òåìíûõ öâåòîâ. Âàì áóäóò äîñòóïíû åäèíèöû ñ ðàçíîé ðàçìåðíîé ñåòêîé. Ñåé÷àñ îðèãèíàëüíûå óããè ÿâëÿþòñÿ óíèâåðñàëüíîé è íàä¸æíîé îáóâüþ. UGG Australia – ýòî ñîâðåìåííàÿ îáóâü, êîòîðàÿ ïîïóëÿðíà âî ìíîãèõ ãîñóäàðñòâàõ. Ÿ ìîãóò íîñèòü êàê ìóæ÷èíû, òàê è äàìû. Íàøà êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò âàì ñàìûå ëó÷øèå ìîäåëè ïî ïðèÿòíûì öåíàì. Ìû ïðåäëàãàåì íàòóðàëüíûå óããè, êîòîðûå ïîøèòû èç íàòóðàëüíîé îâ÷èíû.

Ïî ñóòè óããè ÿâëÿþòñÿ ñàïîãàìè èç îâ÷èíû, êîòîðûå áåçóìíî êðóòû. Êóïèòü óããè âû èìååòå øàíñ, íå âûõîäÿ èç äîìà. Íàøà îðãàíèçàöèÿ ïðåäëàãàåò äîñòàâêó îáóâè ïî âñåé ñòðàíå. Âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè îáóâü, ïóòåøåñòâóÿ â äðóãîì ðåãèîíå ïðîñòî ïåðåéäÿ ïî ññûëêå - <a href=https://australia-msk.ru/zhenskie-uggi/>æåíñêèå óããè</a>

Îðãàíèçàöèÿ Australia-msk èñïîëüçóåò ðàçëè÷íûå íàïîëíèòåëè äëÿ èõ îáóâè. Ñåé÷àñ âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè óããè ñ ìåõîì, èëè çàêàçàòü îáóâü èç äðóãèõ ìàòåðèàëîâ.  íàøåé ñòðàíå áðåíä óæå çàâîåâàë èíòåðåñ ó ðàçíûõ ïàðíåé è äàì. Êîìïàíèÿ âûïóñêàåò îáóâü, êîòîðàÿ ñ÷èòàåòñÿ òðåíäîì íà ïðîòÿæåíèè ïàðû ïîñëåäíèõ ëåò.  íàøåì èíòåðíåò-ìàãàçèíå âû ìîæåòå íàéòè ìóæñêèå è æåíñêèå óããè. Åñëè âàñ èíòðèãóþò æåíñêèå îïðåäåëåííûå ìîäåëè, êóïèòü óããè äëÿ äåâóøåê âû ñìîæåòå äàæå ñî ñêèäêîé â èíòåðíåò-ìàãàçèíå.

Çàêàçàòü UGG â Ìîñêâå è ñ äîñòàâêîé ïî Ðîññèè

Ó íàñ â èíòåðíåò-ìàãàçèíå australia-msk.ru åñòü êîëîññàëüíûé àññîðòèìåíò óãã, ãäå âû ñìîæåòå êóïèòü óããè. Åñëè âàñ ïðèâëåêàþò Óããè Àâñòðàëèÿ, âàì íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ òîëüêî â îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ìàãàçèí. Òàì âàì îêàæóò êîíñóëüòàöèþ ïî ñâåòëûì óããàì. Âû èìååòå øàíñ êóïèòü ugg australia ëþáûõ ïàðàìåòðîâ. Êîìïàíèÿ Australia-msk ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 22.00 Âû èìååòå øàíñ îáðàùàòüñÿ ê íàì, åñëè âàì íåîáõîäèìû áóäóò îïðåäåëåííûå ìóæñêèå èëè æåíñêèå óããè. Íàäî âûäåëèòü, ÷òî íà ðåñóðñå äîñòóïíû è äåòñêèå óããè. Âû ìîæåòå òàêæå âûáðàòü íîâûå ìîäåëè, êîòîðûå íåâåðîÿòíî ïîïóëÿðíû â ýòîì ãîäó.

Íà ïîðòàëå íàõîäÿòñÿ õèòû ïðîäàæ, ãäå âû èìååòå øàíñ âûáðàòü ðàçëè÷íûå òîâàðû. Ôèðìà ðàñïîëîæåíà â ã. Ìîñêâà, Ïðîñïåêò ìèðà, ä. 102, ê.1, ãäå âû âñåãäà ìîæåòå êóïèòü îáóâü. Åñëè âû æèâ¸òå â äðóãîì ãîðîäå, ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè îáóâü îíëàéí. Äîñòàòî÷íî áóäåò óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ àäìèíèñòðàòîðàìè èëè îñòàâèòü çàêàç íà ñàéòå. Óããè îôèöèàëüíûé ñàéò ïðåäëàãàåò îáóâü ïî î÷åíü íèçêîé öåíå.

Íà australia-msk.ru âû ìîæåòå êóïèòü óããè â Ìîñêâå ïî ñêèäêå. Äîñòàâêà óãã âîçìîæíà òàêæå ëþáîé êóðüåðñêîé ñëóæáîé. Îïëàòó ðåàëüíî ïðîâåñòè íà ðåêâèçèòû èíòåðíåò-ìàãàçèíà èëè ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó àäìèíèñòðàòîðîâ ôèðìû ïî ïîâîäó âîçìîæíîñòè îïëàòû UGG. Åñëè âû ïðèáóäåòå â îôèñ îðãàíèçàöèè â ÌÎ, îïëàòó âîçìîæíî ïðîèçâåñòè íàëè÷íûìè íà ìåñòå.

Ïî÷åìó âûáèðàþò UGG (Óããè)

Îðãàíèçàöèÿ UGG âûïóñêàåò äåéñòâèòåëüíî êà÷åñòâåííóþ îáóâü. Ñåé÷àñ óããè Àâñòðàëèÿ ïîëüçóþòñÿ èíòåðåñîì âî âñ¸ì ìèðå. Âû èìååòå øàíñ óããè êóïèòü íåäîðîãî, èëè âîñïîëüçîâàòüñÿ ñêèäêàìè è ïðèîáðåñòè òîâàðû ñî ñêèäêàìè.

Îðãàíèçàöèÿ UGG âûïóñêàåò êà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ. Äàæå åñëè ó âàñ îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü êóïèòü óããè â ÌÎ, íå ñòîèò ïåðåæèâàòü. Äîñòàâêà äîñòóïíà â ðàçëè÷íûå ðåãèîíû. Åñëè âàì íóæíà áóäåò êîíñóëüòàöèÿ ïî ïîâîäó êàêèõ-òî îïðåäåëåííûõ ìîäåëåé, ìåíåäæåðû ïîìîãóò âàì!

Èíòåðíåò ìàãàçèí óããè ñ÷èòàåòñÿ íàä¸æíûì è ïðèâûê ðàäîâàòü êëèåíòîâ èñêëþ÷èòåëüíî ïîëîæèòåëüíûìè ýìîöèÿìè. Âû ìîæåòå òàêæå íàïèñàòü íàì íà ïî÷òó, è ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò âàñ ïî ïî÷òå.  ôèðìå óñòðîåíû êâàëèôèöèðîâàííûå ñîòðóäíèêè ñ îãðîìíûì ñòàæåì ðàáîòû. Èìåííî èç-çà ýòîãî ïðè âûáîðå òîâàðîâ ó ïîêóïàòåëåé íå ïîÿâëÿåòñÿ æàëîá.  ýòîì ãîäó óããè èíòåðíåò ìàãàçèí òàêæå ïðîâîäèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî àêöèé íà îáóâü UGG, ïîýòîìó âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè íà australia-msk.ru î÷åíü âûãîäíûå âåùè ñî ñêèäêîé.

Név (name):VerdukGam
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-09-07 17:43:52

Hozzászólás (comment):
 Ñåé÷àñ íåâåðîÿòíî ïîïóëÿðíû îíëàéí èãðû. Äîñòàòî÷íî ìíîãî ëþäåé èãðàþò â ðàçíûå èãðû. Íàéòè èíòåðåñíóþ èãðó â íàøè äíè íå òàê óæ è ïðîñòî. Åñëè âû æåëàåòå èíòåðåñíî ïðîâåñòè âðåìÿ, ñîâåòóåì èãðàòü â òå èãðû, êîòîðûå ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì. Îäíà èç òàêèõ ÿâëÿåòñÿ èãðà âèðòóàëüíàÿ Ðîññèÿ. Áîëåå ïîäðîáíåå î íåé âû óçíàåòå íà íàøåì ñàéòå.

Íà v-russia.com âû ìîæåòå èãðàòü è íå ñòîÿòü íà îäíîì ìåñòå. Ñ ïîìîùüþ online èãðû âàì ïðåäñòîèò óçíàòü äëÿ ñåáÿ ìíîãî íîâîñòåé. Âàì ïðåäñòîèò ðàñïîçíàòü ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ è <a href=https://v-russia.com/?mahaon>ãîòîâûå ðóëîííûå øòîðû</a> , à ñàìà èãðà ïðåäîñòàâèò øàíñ âàì ðàçîáðàòüñÿ âî ìíîãèõ âîïðîñàõ.  îíëàéí-èãðàõ âû òàêæå ìîæåòå ïîëó÷àòü ïðèáûëü è ïîëó÷àòü îïûò. Âàì ïðåäñòîèò ñôîðìèðîâàòü íîâûé âèä áèçíåñà, ïðîäâèãàòüñÿ â íèøå ìàðêåòèíãà.

Âû ìîæåòå îòêðûòü ìàãàçèíû â ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ. Ó âàñ áóäåò âåðîÿòíîñòü îòêðûòü ìàãàçèí â Âîðîíåæå èëè Íîâîñèáèðñêå. Ìàãàçèí ìîæåò çàíèìàòüñÿ ïðîäàæåé øóá. Òîðãîâëÿ â âèðòóàëüíîé Ðîññèè î÷åíü ðàçâèòà. Âû ñìîæåòå êóïèòü øóáó â Êàçàíè ñî ñêèäêîé è ñáûòü å¸ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Íóæíî áóäåò â ðàçíûõ îáëàñòÿõ ïðèäóìàòü ìàãàçèíû. Åñëè âû â ïåðñïåêòèâå çàõîòèòå ðåàëüíî çàíÿòüñÿ òàêèì áèçíåñîì, ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü ïðîòåñòèðîâàòü èíäèâèäóàëüíûå íàâûêè â èãðå. Îíëàéí èãðà ïîçâîëèò âàì äàæå ïðèîáðåñòè ãîðîä è ïðîäâèãàòü åãî. Âàì íåîáõîäèìî áóäåò ñëåäèòü çà íàñòðîåíèåì ëþäåé è ñëåäèòü çà áèçíåñîì.  èãðå ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü ñîçäàòü óñïåøíûé áèçíåñ è ïðîäâèãàòü åãî. Ñ ïîìîùüþ íåãî ó âàñ áóäåò øàíñ çàðàáàòûâàòü êðóïíûå ôèíàíñû, íå âûõîäÿ èç äîìà.

Øàíñ çàðàáîòàòü áîëüøèå äåíüãè.

Åñëè âû ñòðåìèòåñü, âû ñìîæåòå îòêðûòü áèçíåñ íà òåìó ñáûòà îäåæäû è êîíå÷íî <a href=https://v-russia.com/business.act>ñâåòîäèîäíîå òàáëî</a> , òàê, ìîæíî áóäåò îòêðûòü ìàãàçèí ïî ñáûòó øóá, à äàòü íàçâàíèå ìîæíî áóäåò «Öåíòð ìåõà Èæåâñê». Îí ñìîæåò ïðèíîñèòü âàì áîëüøèå äåíüãè, òàê êàê áèçíåñ ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåí ê ðåàëüíîìó.  íàøè äíè â îíëàéí ïðîåêòå ó âàñ ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü ïîêóïàòü íåäâèæèìîñòü, çàðàáàòûâàòü äåíüãè, ïðîäàâàòü àâòîìîáèëè, çàíèìàòü îïðåäåëåííûå ïîñòû â ñâîåì ãîðîäå è ìíîãîå äðóãîå. Âèðòóàëüíàÿ Ðîññèÿ ïðåäîñòàâëÿåò ìíîæåñòâî âîçìîæíîñòåé òåì, ó êîãî åñòü òàêîå æåëàíèå.  èãðå ó âàñ ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü çàíèìàòü ïîñò ìýðà èëè ìèíèñòðà.

Íóæíî òàêæå âûäåëèòü è ôàêò òîãî, ÷òî â îíëàéí èãðóøêó ìîãóò èãðàòü äåòè. Âåäü ôèíàíñîâûå èãðû áðàóçåðíûå â íàøè äíè ïðåäîñòàâëÿþò îñîáåííûé òîë÷îê âïåðåä. Ñ ñîäåéñòâèåì ýêîíîìè÷åñêèõ ìûñëåé â èãðå âû ìîæåòå äàæå íàëàäèòü ëè÷íóþ æèçíü. Åñëè äî ýòîãî ó âàñ áûëè ïðîáëåìû â ñåìüå ñ äåíüãàìè, âû ñìîæåòå ñîçäàòü è â æèçíè áèçíåñ, êîòîðûì âû çàíèìàëèñü â èãðå.

Êðîìå òîãî, ó êàæäîãî åñòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü äåíüãè èç èãðû. Åñëè ó âàñ, íàîáîðîò, íå âûõîäèò ðàçîáðàòüñÿ ñ áèçíåñîì â æèçíè, íî âû äîñòàòî÷íî çíàåòå î òîðãîâëè øòîð â Èæåâñêå, òîãäà îíëàéí èãðà ïðèíåñåò âàì äîñòàòî÷íî äåíåã. Âåäü íà v-russia.com âû áåç ïðîáëåì ìîæåòå â ëþáûå áðàóçåðíûå èãðû online èãðàòü è ïîëó÷àòü ïðèáûëü.

Íà ïîðòàëå âû ìîæåòå òàêæå ïîçíàêîìèòñÿ ñî ñâîåé âòîðîé ïîëîâèíêîé. Âåäü â íàøè äíè â èãðó èãðàþò äîñòàòî÷íî ìíîãî ìóæ÷èí è äåâóøåê. Åñëè âû èíòåðåñóåòåñü êåì-òî â èãðå è âàìè òàêæå èíòåðåñóåòåñü, ðåàëüíî íà÷àòü äèàëîã.  èãðå ýòî îáùåíèå ìîæåò ïîçèòèâíî ïîìî÷ü îáîèì. Âåäü âû ñìîæåòå çàêëþ÷àòü ñäåëêè èëè ïîñòðîèòü ñîâìåñòíûé ñîþç. Òîðãîâûé ñîþç ïðåäîñòàâèò øàíñ âàì ïîëó÷èòü åùå áîëüøå äåíåã. Åñëè ó âàøåé áóäóùåé æåíû åñòü îíëàéí ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ, êîòîðóþ âû íå çíàåòå, à ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü, ê ïðèìåðó, êóïèòü èñêóññòâåííûå øóáû ïî äîñòóïíîé ñòîèìîñòè, âû ÿâíî ñìîæåòå ïîñîäåéñòâîâàòü äðóã äðóãó. Òàêèå «àíêîð» îòíîøåíèÿ áóäóò èíòåðåñíû îáîèì, à òàêæå ñìîãóò ïðèíåñòè äîõîä.

Îñîáåííîñòè èãðû.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü íåñêîëüêî ñëîâ è ïðî ñàìó áðàóçåðíóþ âåðñèþ. Îíà íåâåðîÿòíî èíòåðåñíàÿ. Ÿ òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òàêæå êðóòûå. Ñàìà èãðóøêà ñîçäàíà âî ôëýøå. Âàì ïðåäñòîèò èãðàòü, èñïîëüçóÿ êðàñèâûé äèçàéí. Èãðà íåâåðîÿòíî óâëåêàòåëüíàÿ è ïðèíîñèò ìíîãî êðóòûõ ýìîöèé. Ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü äàæå ïîïðîáîâàòü ïîëó÷èòü ïðèáûëü â èãðå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. Åñëè âû ðàçðàáîòàåòå ñâîþ ñòðàòåãèþ, òî áèçíåñ îíëàéí èãðóøêà ïðèíåñåò âàì ìíîãî ñðåäñòâ.

Áðàóçåðíûå online èãðû íåâåðîÿòíî ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì â íàøè äíè. Âàì ïîòðåáóåòñÿ èçó÷èòü íà v-russia.com ïðàâèëà, â êîòîðûõ áóäåò âñå äåòàëüíî ðàñïèñàíî.  èãðå âû ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ ñ ïðîäàæíîñòüþ èëè äðóãèìè ñëîæíîñòÿìè. Ðóêîâîäñòâî ñäåëàëî ìàêñèìàëüíî âñ¸ äëÿ òîãî, ÷òîáû â èãðå âû ñòîëêíóëèñü ñ èíòåðåñíûìè æèçíåííûìè òðóäíîñòÿìè, êîòîðûå åñòü ó ðîññèÿí â íàøè äíè. Êðîìå ýòîãî, âàì ïðåäñòîèò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìíîæåñòâîì èíòåðåñíûõ ìîìåíòîâ, òàêèõ êàê: ïðåäàòåëüñòâî, âîðîâñòâî, îïëàòà êîììóíàëüíûõ è ìíîãîå äðóãîå.

Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà.

 íàøè äíè àäìèíèñòðàöèÿ ñîçäàëà î÷åíü ëîÿëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ìíîãèõ èãðîêîâ. Âû ìîæåòå ðàñïîçíàòü âñå ïðîöåññû â èãðå, ñòîëêíóòüñÿ ñ áèçíåñ èäåÿìè. Ó ìíîãèõ åñòü øàíñ èíòåðåñíî ïðîâîäèòü ñâîé äîñóã. Îíëàéí èãðóøêà ïîäîéä¸ò êàê äëÿ øêîëüíèêîâ, òàê è äëÿ âçðîñëûõ ìóæ÷èí è æåíùèí. Êàæäûé ñìîæåò óçíàòü ÷òî-òî äëÿ ñåáÿ. Åñëè ó âàñ íà÷íóòñÿ ïðîáëåìû, âàì ïîìîæåò ñîòðóäíèêè ïîðòàëà óáðàòü ðàçíîãî ðîäà òåõíè÷åñêèå ñëîæíîñòè.

Név (name):Votdroka
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-09-04 01:48:20

Hozzászólás (comment):
 Ñåé÷àñ íåâåðîÿòíî ìíîãî ëþäåé ïîêóïàþò çàãîðîäíûå êîìïëåêñû. Íà äà÷å èëè â çàãîðîäíîì äîìå åñòü æåëàíèå ñäåëàòü ìàêñèìóì äëÿ îòäûõà. Åñëè âû õîòèòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íà äà÷å òèõî, ïðåäëàãàåì âàì ñäåëàòü îçåëåíåíèå. Ñ ñîäåéñòâèåì çåëåíûõ ãàçîíîâ è ñèìïàòè÷íûõ ëóæàåê âíåøíèé âèä çàãîðîäíîãî êîìïëåêñà áóäåò ïðèÿòíûì! Î÷åíü ìíîãî ìóæ÷èí èçíà÷àëüíî ñîçäàþò ñèìïàòè÷íûé ëàíäøàôòíûé äèçàéí, äî òîãî, êàê ñòðîèòü çàãîðîäíûé äîì. Åñëè âû õîòèòå ñäåëàòü çîíó îòäûõà ó ñåáÿ äîìà, ñîâåòóåì ïåðåéòè ê íàì íà ñàéò è óçíàòü ïîäðîáíåå ïðî - <a href=https://greenhistory.ru/tseny/moshhenie>óêëàäêà òðîòóàðíîé ïëèòêè öåíà</a> .

Íà greenhistory.ru ó âàñ äîñòóïíà âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè óñëóãè ïî îçåëåíåíèþ. Íåâåðîÿòíî ìíîãî ñîòðóäíèêîâ ðàáîòàåò â êîìïàíèè Green History. Âñå ñîòðóäíèêè åñòü êâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè, êîòîðûå ñìîãóò ïîëîæèòü ðóëîííûé ãàçîí è ñîçäàòü êðóòîé âíåøíèé âèä çàäíåé ïëîùàäêè. Ñ ñîäåéñòâèåì àäìèíèñòðàòîðîâ êîìïàíèè âû ñìîæåòå ïîäîáðàòü, êàêîé ãàçîí âàì îïòèìàëüíåå ïîäîéä¸ò è íà ÷òî íàäî îáðàòèòü âíèìàíèå. Îíè ñìîãóò ïðîêîíñóëüòèðîâàòü âàñ è ïî ïîâîäó òîãî, êàêîé ëàíäøàôòíûé äèçàéí òåððèòîðèè ïîäîéä¸ò ëó÷øå òîëüêî âàì.

Êàê âåäåòñÿ ðàáîòà?

Ñïåöèàëèñòû âíèìàòåëüíî ïðîâåðÿò âàø ó÷àñòîê, ïîñëå ÷åãî ïðèñòóïÿò ê äèçàéíåðñêîìó ïëàíó. Íàäî ïîäõîäèòü ê êàæäîìó ó÷àñòêó òâîð÷åñêè, ÷òî è äåëàþò ñïåöèàëèñòû îðãàíèçàöèè. Îíè ñìîãóò ðàçðàáîòàòü ñèìïàòè÷íûé âíåøíèé âèä, ïðèìåíÿÿ ñïåöèàëüíûå íàâûêè è çàðàáîòàííûé îïûò. Âàñ îæèäàåò ðÿä ïðèÿòíûõ íàõîäîê. Âû ñìîæåòå îùóòèòü ñåáÿ êàê íà îòäûõå, ïîñëå òîãî, êàê ëóæàéêà áóäåò ïîñòðîåíà.

 ýòî âðåìÿ î÷åíü ìíîãî áàáóøåê è äåäóøåê ðàäóþòñÿ ñèìïàòè÷íîìó âíåøíåìó âèäó èõ òåððèòîðèè. Ñ ïîìîùüþ îòâåòñòâåííîé ðàáîòû ñòðîèòåëåé âàø ó÷àñòîê áóäåò ðàäîâàòü íå òîëüêî âàøó äóøó, íî è âàøå ñåðäöå äëèííûå ãîäû. Èìåííî äëÿ ýòîãî ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè è ïîäáèðàþò ñïåöèàëüíûé ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë, êîòîðûé îòëè÷íûé ïî îïðåäåëåííûì õàðàêòåðèñòèêàì. Ñ ñîäåéñòâèåì íåãî âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü ãàçîí, êîòîðûé áóäåò âàì ñëóæèòü ìíîæåñòâî ëåò.

Åñëè ãàçîí áóäåò ïðîôåññèîíàëüíûì, è îí áóäåò ïðàâèëüíî ïîëîæåí, âû ìîæåòå íå ñîìíåâàòüñÿ â òîì, ÷òî îí áóäåò ëåæàòü äëèòåëüíîå âðåìÿ. Ïðîôåññèîíàëèçì â äåëå – ýòî êîíêðåòíûé íþàíñ, íà ÷åì îñíîâûâàþò ñâîþ ðàáîòó ñïåöèàëèñòû Green History.

Êàê ïî óìó ñîçäàòü çàÿâêó?

Âû ìîæåòå ñäåëàòü çàêàç íà ñàéòå. Äîñòàòî÷íî êëèêíóòü íà greenhistory.ru ãäå åñòü òàêæå åñòü èíôîðìàöèÿ ïðî <a href=https://greenhistory.ru/tseny/gazon_rulonniy>ðóëîííûå ãàçîíû êóïèòü</a> , ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü ñäåëàòü çàêàç online. Íà ñàéòå âû ñìîæåòå íàéòè ðóëîííûå ãàçîíû, êîòîðûå ìîæíî ïîëíîñòüþ èçó÷èòü. Åñëè âû õîòèòå óçíàòü ïîñëåäíþþ ñìåòó íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ëàíäøàôòíîìó äèçàéíó, ìîæíî ñâÿçàòüñÿ ñî ñïåöèàëèñòàìè ïî òåëåôîíó 8-(495)-504-15-24, ãäå îíè ñìîãóò ïîëíîñòüþ îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû.

Âàñ ïðîèíôîðìèðóþò íå òîëüêî ïî îáùèì âîïðîñàì, íî è ïî ïîâîäó ïðîåêòèðîâàíèÿ. Êâàëèôèöèðîâàííûå ñîòðóäíèêè òàêæå ïðèáóäóò ê âàì, ãäå îíè ïðîâîäÿò âñå çàìåðû è âíèìàòåëüíî èçó÷àþò ñòðóêòóðó ó÷àñòêà.

Åñëè âàì âàæíû ÷èñòî èíæåíåðíûå ÷åðòåæè, âû ìîæåòå òàêæå ïèñàòü ê ñîòðóäíèêàì. Îíè ñìîãóò ïðîêîíñóëüòèðîâàòü âàñ ïî ëþáûì âîïðîñàì. Îíè ïîäñêàæóò, ãäå ëó÷øå óñòàíîâèòü âîäîåì, à ãäå ëó÷øå ñäåëàòü êëóìáó.

Óõîä çà òåððèòîðèåé

 çàâèñèìîñòè îò âàøèõ ïðåäïî÷òåíèé âàì ìîãóò ïîäîáðàòü ãàçîí. Åñëè âû ñòðåìèòåñü íå òðàòèòü ôèíàíñû íà îçåëåíåíèå, âû ìîæåòå âñ¸ îáñóäèòü çàðàíåå. Ñåãîäíÿ ëàíäøàôòíûé äèçàéí çàêàçàòü âîçìîæíî ëåãêî, íóæíî îáñóäèòü ñ êîíñóëüòàíòîì äåòàëè è ðàññêàçàòü î èíäèâèäóàëüíûõ ïîæåëàíèÿõ.

Ôóíêöèè êîìïàíèè

Íà ñàéòå âû òàêæå ìîæåòå íàéòè ïðèìåðû. Åñëè âàì íåîáõîäèì äåòñêèé èãðîâîé êîìïëåêñ, åãî áåç ïðîáëåì ñìîãóò âîçâåñòè â ñæàòûå ñðîêè. Åñëè âàì íóæåí ïðîåêò ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà äëÿ áîëüøîãî çàãîðîäíîãî äîìà, òî åãî ìîãóò áûñòðî îðãàíèçîâàòü ñïåöèàëèñòû. Äàæå åñëè ó âàñ ìèçåðíàÿ ëóæàéêà, îäíàêî âû õîòèòå êðàñèâî îçåëåíèòü å¸, ìåíåäæåðû ñìîãóò ÷òî-òî ïðèäóìàòü. Íà âàøåì ó÷àñòêå âîçìîæíî çàäåéñòâîâàòü ïðèÿòíûå ãðàíèòíûå êàìíè, âîäîåìû. Åñëè âû ñòðåìèòåñü îçåëåíèòü òåððèòîðèþ, ãäå íàõîäèòñÿ ñàä, ýòî òîæå ìîæíî ñäåëàòü.  ýòîì ñëó÷àå, ëàíäøàôòíûé äèçàéí ó÷àñòêà áóäåò äåòàëüíî èçó÷àòüñÿ è îáñóæäàòüñÿ. Âåäü ìíîãèå äåðåâüÿ ðàñòóò â êîíêðåòíûõ ìåñòàõ, ïðî ÷òî íóæíî ïîìíèòü. Åñëè áóäåò óæàñíî ïàäàòü òåíü èëè äåðåâöó áóäåò ìàëî ñîëíöà, îíî ïîãèáíåò.

Íåâåðîÿòíûé âíåøíèé âèä

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ âñåõ ðàáîò âû ñìîæåòå èíäèâèäóàëüíî óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî ñ âàøåé òåððèòîðèåé ðàáîòàëè ýêñïåðòû. Åñëè âàì ïîíàäîáèòñÿ êëèíêåðíàÿ áðóñ÷àòêà äëÿ çàãîðîäíîãî äîìà, òî ÷åðåç ôèðìó å¸ ìîæíî áóäåò çàêàçàòü. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåò âñå äîëæíûå ìîíòàæíûå ðàáîòû, à óêëàäêà áðóñ÷àòêè ïðîéä¸ò â ïÿòü ýòàïîâ, ïîñëå ÷åãî âíåøíåå ñîñòîÿíèå êîòòåäæà áóäåò íåâåðîÿòíûì! Ïîìèìî ýòîãî, âîçìîæíî áóäåò òàêæå óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíî îñâåùåíèå èëè êóïèòü ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå. Ñïåöèàëèñòû äåëàþò âñ¸ ìãíîâåííî è êà÷åñòâåííî, à âñå ðàáîòû âåäóòñÿ ñîãëàñíî òî÷íûì ìîìåíòàì.

Ðàáîòà ñî ñïåöèàëèñòàìè – çàëîã óñïåõà

Åñëè âû õîòèòå âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ñïåöèàëèñòîâ, îáðàùàéòåñü íà greenhistory.ru, ãäå âàì ÷åòêî ðàññêàæóò ïðî âñ¸. Ïëàí ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà áóäåò èçãîòîâëåí áûñòðî, à ñîòðóäíèêè ñäåëàþò âñå çàìåðû è ñîðèåíòèðóþò âàñ ïî ñðîêàì. Êîìïàíèÿ ôóíêöèîíèðóåò â ã. Ìîñêâà, Äìèòðîâñêîå øîññå, äîì 100, îôèñ 414, ãäå âû âñåãäà ñìîæåòå èõ íàéòè.

Név (name):RenbolmPoutt
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-09-02 15:53:50

Hozzászólás (comment):
 Ñåé÷àñ îäåæäà êîðïîðàöèè Adidas åñòü îäíîé èç ñàìûõ íàä¸æíûõ â ìèðå. Âû âåðîÿòíî ñìîæåòå íå êîëåáàòüñÿ â êà÷åñòâå òîâàðîâ Adidas, òàê êàê îáóâü èçâåñòíà ïî âñåìó ìèðó. Ñäåëàòü ðåçåðâ íà îáóâü èëè âåùè âû ìîæåòå, åñëè êëèêíèòå íà Adidas îôèöèàëüíûé ïîðòàë. Òàì âû íàéä¸òå áîëüøîå êîëè÷åñòâî íîâûõ êðîññîâîê äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé è äåâóøåê. Íà adidas-rus.ru âû 100% óâèäèòå êàêèå-òî èíòåðåñíûå âåùè äëÿ ñåáÿ.

Âàæíî è òî, ÷òî íà ïîðòàëå â ëþáîì ñëó÷àå åñòü ñêèäêè íà ïðîøëûå ñåçîíû. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âñÿ ïðîäóêöèÿ âíîâü âûøëà, îíà ìîìåíòàëüíî åñòü íà ðåñóðñå.  ñâÿçè ñ ýòèì <a href=https://adidas-rus.ru/>Àäèäàñ</a> äèñêîíò èíòåðíåò-ìàãàçèí î÷åíü èçâåñòåí. Åñëè âû çàõîòèòå êóïèòü êðîññîâêè íà îêòÿáðü, ëó÷øå ýòî ñäåëàòü çàáëàãîâðåìåííî. Êðîññîâêè ADIDAS äîñòóïíû â ëþáîé öâåòîâîé ãàììå. Âû èìååòå øàíñ ñäåëàòü ðåçåðâ ñðàçó íà ïÿòü ïàð. Ó âàñ òàêæå íàõîäèòñÿ âîçìîæíîñòü êóïèòü êðîññîâêè îäíîé ìîäåëè, íî â ðàçíûõ öâåòàõ.

Âñå êðîññîâêè Adidas ñ÷èòàþòñÿ íåâåðîÿòíî áåçîïàñíûìè. Ïðîäóêöèÿ Adidas ïîïóëÿðíàÿ è äîñòóïíà âåçäå. Åñëè âû çàõîòèòå êóïèòü îáóâü Adidas â ÌÎ, ñäåëàòü ýòî ïðîñòî. Íóæíî çàéòè íà ñàéò è âûáðàòü èíòåðåñóþùóþ âàñ ìîäåëü. Âû ñìîæåòå ïðîèçâåñòè áðîíèðîâàíèå ñðàçó íà ïàðî÷êó ìîäåëåé. Ïîêóïàÿ íåñêîëüêî ïàð êðîññîâîê, âû õîðîøî ýêîíîìèòå. Âû ìîæåòå êóïèòü êðîññîâêè èç çàìøè èëè ëþáîãî äðóãîãî ìàòåðèàëà.

Êóïèòü æåíñêèå ñòèëüíûå êðîññîâêè Adidas

Åñëè âû çàõîòèòå çàêàçàòü ìóæñêèå èëè æåíñêèå êðîññîâêè Adidas íà ïîðòàëå îôèöèàëüíîãî èíòåðíåò-ìàãàçèíà êîìïàíèè, ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü çàêàçàòü êðîññîâêè ñ áîëüøîé ñêèäêîé. Âàæíî è òî, ÷òî òîâàðû åñòü â íàëè÷èè êàê äëÿ çèìíèõ ìåñÿöåâ, òàê è äëÿ àâãóñòà. Âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè êàê ìóæñêèå, òàê è æåíñêèå êðîññû ëþáîãî ðàçìåðà â Ìîñêâå.

Âû òàêæå âåðîÿòíî ñìîæåòå çàáðîíèðîâàòü è êóïèòü êðîññîâêè äëÿ áåãà èëè ïåøèõ ïðîãóëîê. Ó âàñ ïðèñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè êðîññû ñî ñêèäêîé 10%. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïîäïèñàòüñÿ íà íîâîñòè, çàòåì âàì áóäåò äîñòóïíà ñêèäêà. Ñåãîäíÿ â Ìîñêâå íå òàê ëåãêî ïîëó÷èòü ñêèäêó íà êðîññû Àäèäàñ. Íî, ñ ïîìîùüþ èíòåðíåò-ìàãàçèíà Àäèäàñ ýòî ñòàëî äîñòóïíî ìíîãèì.

Àäèäàñ îôèöèàëüíûé äèñêîíò èíòåðíåò-ìàãàçèí â Ìîñêâå

Íà adidas-rus.ru âû ìîæåòå ñäåëàòü êóðüåðñêóþ äîñòàâêó â ëþáóþ íóæíóþ äëÿ âàñ òî÷êó ãîðîäà. Êóðüåðû ðàáîòàþò â ðàáî÷èå äíè è èìåþò øàíñ ïðèâåçòè âàø òîâàð â ñðîê. Äëÿ òîãî, ÷òîáû òîâàð âàì äîñòàâëåí áûë, íóæíî îñòàâèòü çàÿâêó íà ñàéòå. Âû òàêæå èìååòå øàíñ óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ ìåíåäæåðàìè è ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ïî âñåì âîïðîñàì.

Ñðåäè èçâåñòíûõ ìîäåëåé ýòîãî ãîäà èçâåñòíû ADIDAS NMD RUNNER. Î÷åíü ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì ýòè êðîññû â ñâåòëîì öâåòå. Èõ ðåàëüíî èñïîëüçîâàòü â ðàçíîîáðàçíûõ öåëÿõ. Êðîññîâêè ïîäîéäóò êàê ïàðíÿì, òàê è äåâóøêàì. Íóæíî âûäåëèòü è ADIDAS TUBULAR. Ýòè êðîññû î÷åíü õîðîøî ïîäîéäóò äëÿ ãîðîäñêèõ óñëîâèé. Âû èìååòå øàíñ â íèõ òàêæå õîäèòü â ëåñ èëè åçäèòü â äàëüíåå ïóòåøåñòâèå.

Âàæíûì åñòü è òî, ÷òî âñå êðîññîâêè ñäåëàíû èç êà÷åñòâåííîãî ìàòåðèàëà. Ïðàêòè÷åñêè â êàæäîé ïàðå êðîññîâîê ñòåëüêà ëåæèò ñ ó÷åòîì àíòèáàêòåðèàëüíîé ïðîêëàäêè. Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ áûëà íå òàê äàâíî ðàçðàáîòàíà è óæå èçâåñòíà ó ëþäåé.  íàøè äíè ìóæñêèå êðîññû Àäèäàñ î÷åíü èçâåñòíû â ÷åðíîì öâåòå äëÿ àïðåëÿ è îñåíè, à òàêæå â ñâåòëîì äëÿ ëåòà. Åñëè âû ñòðåìèòåñü êóïèòü æåíñêèå êðîññû Adidas, âàì íàäî îáðàòèòü èíòåðåñ íà áåæåâûå öâåòà, à òàêæå íà ðîçîâûé è æåëòûé.

Åñëè âû êóïèòå êðîññû Adidas, âû ñäåëàåòå ïðàâèëüíîå ðåøåíèå åñëè çàéäåòå íà ñàéò - <a href=https://adidas-rus.ru/>ñàéò adidas</a> , òàêàÿ îáóâêà ñëóæèò ìåñÿöàìè è ñìîæåò ïîñîäåéñòâîâàòü âàøèì íîæêàì ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîìôîðòíî. Ñ ïîìîùüþ êðîññ ýòîãî ïðîèçâîäèòåëÿ âàøå òåëî òîæå áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ëåãêî, à ïîìî÷ü â ýòîì èìååò øàíñ îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ìàãàçèí Adidas.

Íå çàáûâàéòå, ÷òî ïî ëþáûì íþàíñàì âû èìååòå øàíñ çâîíèòü ê àäìèíèñòðàòîðàì èçâåñòíîãî áðåíäà. Îíè ïðîêîíñóëüòèðóþò è ïîìîãóò ïîäîáðàòü íóæíûé òîâàð. Âñþ âàæíóþ èíôîðìàöèþ âû èìååòå øàíñ óçíàòü ïî 8(495)-532-35-45. Íàøà êîìïàíèÿ íàõîäèòüñÿ ïî àäðåñó ã. Ìîñêâà, óëèöà ïðîñïåêò Ìèðà 57 ñòð 1.

Név (name):RenbolmPoutt
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-09-02 14:38:24

Hozzászólás (comment):
 Ñåãîäíÿ îäåæäà ôèðìû Adidas ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ëó÷øèõ â ìèðå. Âû âåðîÿòíî ñìîæåòå íå êîëåáàòüñÿ â êà÷åñòâå ïðîäóêöèè Adidas, òàê êàê îáóâü èçâåñòíà âî âñåõ ñòðàíàõ. Çàêàçàòü îáóâü èëè âåùè âû ñìîæåòå, åñëè çàéä¸òå íà Adidas îôèöèàëüíûé ñàéò. Òàì âû ïðîñìîòðèòå áîëüøîå êîëè÷åñòâî íîâûõ êåä äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé è äàì. Íà adidas-rus.ru âû â ëþáîì ñëó÷àå ïîäáåðåòå êàêèå-òî êðóòûå âåùè äëÿ ñåáÿ.

Âàæíî è òî, ÷òî íà ïîðòàëå â ëþáîì ñëó÷àå äîñòóïíû ñêèäêè íà ïðåäûäóùèå ìîäåëè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âñÿ ïðîäóêöèÿ âíîâü âûøëà, îíà ìãíîâåííî åñòü íà ñàéòå. Áëàãîäàðÿ ýòîìó <a href=https://adidas-rus.ru/>Àäèäàñ</a> äèñêîíò èíòåðíåò-ìàãàçèí áåçóìíî èçâåñòåí. Åñëè âû æåëàåòå çàêàçàòü êðîññîâêè íà âåñíó, íàäåæíåå ýòî ñäåëàòü çàáëàãîâðåìåííî. Êðîññû ADIDAS äîñòóïíû â ëþáîé öâåòîâîé ãàììå. Âû âåðîÿòíî ñìîæåòå ñäåëàòü áðîíü ñðàçó íà íåñêîëüêî ïàð. Ó âàñ òàêæå íàõîäèòñÿ âîçìîæíîñòü êóïèòü êðîññû îäíîé ìîäåëè, íî â òåìíûõ öâåòàõ.

Âñå êðîññîâêè Adidas ñ÷èòàþòñÿ áåçóìíî äîëãîâå÷íûìè. Ïðîäóêöèÿ Adidas íàä¸æíàÿ è äîñòóïíà âåçäå. Åñëè âû ñòðåìèòåñü ïðèîáðåñòè îáóâü Àäèäàñ â ñòîëèöå, ñäåëàòü ýòî ïðîñòî. Òðåáóåòñÿ êëèêíóòü íà ðåñóðñ è âûáðàòü èíòåðåñóþùóþ âàñ ìîäåëü. Âû ñìîæåòå ñäåëàòü ðåçåðâ ìãíîâåííî íà ïàðî÷êó êðîññîâîê. Ïîêóïàÿ ïàðó ïàð êðîññîâîê, âû õîðîøî ýêîíîìèòå. Âû ìîæåòå êóïèòü êðîññû èç òêàíè èëè ëþáîãî äðóãîãî ìàòåðèàëà.

Êóïèòü æåíñêèå êëàññè÷åñêèå êðîññîâêè ADIDAS

Åñëè âû çàõîòèòå êóïèòü ìóæñêèå èëè æåíñêèå êðîññîâêè Adidas íà ïîðòàëå îôèöèàëüíîãî èíòåðíåò-ìàãàçèíà Adidas, ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè òîâàðû ñ îãðîìíîé ñêèäêîé. Íóæíî âûäåëèòü è òî, ÷òî îáóâü åñòü â íàëè÷èè êàê äëÿ çèìû, òàê è äëÿ àâãóñòà. Âû èìååòå øàíñ ïðèîáðåñòè êàê ìóæñêèå, òàê è æåíñêèå êðîññû ëþáîãî ðàçìåðà â ñòîëèöå.

Âû òàêæå èìååòå øàíñ çàáðîíèðîâàòü è êóïèòü êðîññîâêè äëÿ áàñêåòáîëà èëè ïåøèõ ïðîãóëîê. Ó âàñ ïðèñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè êðîññû ñî ñêèäêîé 10%. Äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ ïîäïèñàòüñÿ íà íîâîñòè, çàòåì âàì áóäåò äîñòóïíà ñêèäêà. Ñåãîäíÿ â Ìîñêâå íå òàê ïðîñòî îáðåñòè ñêèäêó íà êðîññîâêè Adidas. Õîòÿ, ñ ñîäåéñòâèåì èíòåðíåò-ìàãàçèíà Adidas ýòî ñòàëî ðåàëüíî âñåì.

Adidas îôèöèàëüíûé äèñêîíò èíòåðíåò-ìàãàçèí â Ìîñêâå

Íà adidas-rus.ru âû èìååòå øàíñ ñäåëàòü êóðüåðñêóþ äîñòàâêó â ëþáóþ èíòåðåñóþùóþ âàñ òî÷êó ãîðîäà. Êóðüåðû ðàáîòàþò â ðàáî÷èå äíè è èìåþò øàíñ ïðèâåçòè âàø òîâàð â ñðîê. Äëÿ òîãî, ÷òîáû òîâàð âàì ïðèâåçåí áûë, íåîáõîäèìî îñòàâèòü çàÿâêó íà ïîðòàëå. Âû òàêæå ñìîæåòå ñâÿçàòüñÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé è ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî âñåì âîïðîñàì.

Ñðåäè ðàñïðîñòðàíåííûõ ìîäåëåé ýòîãî ñåçîíà ïîïóëÿðíû ADIDAS NMD RUNNER. Î÷åíü ïîïóëÿðíû ýòè êðîññû â ñåðîì öâåòå. Èõ ðåàëüíî çàäåéñòâîâàòü â ðàçíîîáðàçíûõ öåëÿõ. Êðîññîâêè ïîäîéäóò êàê ìîëîäûì ëþäÿì, òàê è æåíùèíàì. Òðåáóåòñÿ âûäåëèòü è ADIDAS HAMBURG. Ýòè êðîññîâêè îòìåííî ïîäîéäóò äëÿ ãîðîäà. Âû ìîæåòå â íèõ òàêæå õîäèòü â ëåñ èëè îòïðàâëÿòüñÿ â äàëüíåå ïóòåøåñòâèå.

Âàæíûì åñòü è òî, ÷òî âñå êðîññîâêè ïðîèçâåäåíû èç îòìåííîãî ìàòåðèàëà. Ïðàêòè÷åñêè â êàæäîé ïàðå êðîññ ñòåëüêà èä¸ò ñ ó÷åòîì àíòèáàêòåðèàëüíîé ïðîêëàäêè. Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ áûëà íå òàê äàâíî ñîçäàíà è óæå ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì ó êëèåíòîâ.  íàøè äíè ìóæñêèå êðîññû Adidas î÷åíü èçâåñòíû â ñåðîì öâåòå äëÿ âåñíû è îêòÿáðÿ, à òàêæå â áåëîì äëÿ ëåòà. Åñëè âû õîòèòå ïðèîáðåñòè æåíñêèå êðîññîâêè Àäèäàñ, âàì íàäî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñâåòëûå öâåòà, à òàêæå íà ðîçîâûé è æåëòûé.

Åñëè âû êóïèòå êðîññû Adidas, âû ñäåëàåòå ïðàâèëüíîå ðåøåíèå åñëè çàéäåòå íà ñàéò - <a href=https://adidas-rus.ru/>àäèäàñ ìîñêâà</a> , ýòà îáóâü ñëóæèò ìåñÿöàìè è âåðîÿòíî ìîæåò ïîñîäåéñòâîâàòü âàøèì íîãàì ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîìôîðòíî. Ñ ïîìîùüþ êðîññîâîê ýòîãî ïðîèçâîäèòåëÿ âàøå òåëî òîæå áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îòëè÷íî, à îêàçàòü ïîìîùü â ýòîì ìîæåò îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ìàãàçèí Adidas.

Íå çàáûâàéòå, ÷òî ïî âñåì ìîìåíòàì âû âåðîÿòíî ñìîæåòå çâîíèòü ê ìåíåäæåðàì èçâåñòíîãî áðåíäà. Ñîòðóäíèêè ïðîèíôîðìèðóþò è ïîäñêàæóò êàê ïîäîáðàòü íóæíûé òîâàð. Âñþ íóæíóþ èíôîðìàöèþ âû âåðîÿòíî ñìîæåòå óñëûøàòü ïî 8(495)-532-35-45. Íàøà êîìïàíèÿ ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó ã. Ìîñêâà, óëèöà ïðîñïåêò Ìèðà 57 ñòð 1.

Név (name):Kidboos
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-08-30 22:13:29

Hozzászólás (comment):
 Excellent credit opportunity

There are many folk who prefer to spend their money in USA to different purchases. If you are able to pick up something and you haven’t amount of money, you can use cash payday credits in USA. Loans are very popular and some folk in USA like to take them.

Many of young men would like to have bachelor level, but it is very costly in USA. They also like different loans in USA. If you have no notion where you could take coins, you may use short term payday loans in USA.

Any people in USA want to buy their own flat. But if they haven’t some chances to do it, they can use short term credits in USA. Credits are very convenient. You can use it and be lucky. Today some men prefer to use virtual services. If you are living in Texas, you could use online services and use money advance in Colorado. If you want to use loans in other state, you can take them virtual with the suggest of online service <a href=https://maybeloan.com/payday-loans/ct>payday loans online in Connecticut</a> here.

At page MAYBELOAN.COM you could search some news about loans. Today very difficult to find excellent conditions of coin loans in USA. But if you have bad credit history in USA, it is very difficult to find organization which will provide for your loans. At website <a href=https://maybeloan.com/payday-loans/az>https://maybeloan.com/payday-loans/az</a> you may find data about credits and use credits at great conditions.

Why we advise to use this type of loans?

Any people in USA like to use loans which possible to use in banking house. But now it is very hard to take credits at banking houses. Necessary to afford for them some papers and ask them about terms. At online sources you can take loans and don’t worry. For example, at maybeloan.com you can utilize varied types of loans.

Also you must be sure, that if you have some questions, you could ask technical support. They will help you and response for your hard questions. Team of administrations is working 24 hours per day, so they could help to solve a question with cash credits.

Név (name):JudcomeClaph
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-08-24 01:15:31

Hozzászólás (comment):
 <a href=https://toptrafaret.ru/><img src="https://b.radikal.ru/b14/1808/a9/fec017979ed9.png"></a>

Åñëè âàì íàäî ñîçäàòü ìãíîâåííî òðàôàðåò, íî âû íå ïðåäñòàâëÿåòå, êóäà îáðàùàòüñÿ, ïðåäëàãàåì ïîçâîíèòü ê ïðîôåññèîíàëàì. Ïîäîáðàòü êâàëèôèöèðîâàííûõ ïðîôåññèîíàëîâ, êîòîðûå ìîìåíòàëüíî âûïîëíÿþò äëÿ âàñ ïîñòàâëåííóþ çàäà÷ó – íå òàê óæ è ëåãêî. Õîòÿ, îðãàíèçîâàòü ýòî ðåàëüíî, åñëè âû îôîðìèòå çàÿâêó.

Íà toptrafaret.ru ê äåëó îòíîñÿòñÿ ñ ìàêñèìàëüíîé îòâåòñòâåííîñòüþ. Â ñâÿçè ñ ýòèì îðãàíèçàöèÿ çàíèìàåò òîïîâûå ìåñòà â ñâîåé íèøå. Åñëè âû íå ïðåäñòàâëÿåòå, êàêîé ïîäîáðàòü òðàôàðåò, ïîçâîíèòå ê àäìèíèñòðàòîðàì ôèðìû. Àäìèíèñòðàòîðû ñìîãóò ïðîêîíñóëüòèðîâàòü âàñ.

Ðàçìåðû òðàôàðåòîâ ñóùåñòâóþò ðàçíûå. Èõ âûáèðàþò â çàâèñèìîñòè îò ôîðìû òðàôàðåòà. Ñåé÷àñ ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè ñ÷èòàþòñÿ ìåòàëëè÷åñêèå òðàôàðåòû è äèçàéíåðñêèå òðàôàðåòû. Îíè èçãîòîâëåíû èç ïðî÷íîãî ìàòåðèàëà, â ñâÿçè ñ ÷åì ñïðîñ íà íèõ íåâåðîÿòíî áîëüøîé.

Îòäåëüíî íàäî âûäåëèòü, ÷òî íà ñàéòå îðãàíèçàöèè âû ñìîæåòå ïðîñìîòðåòü êàòàëîã, â êîòîðîì åñòü òðàôàðåò äëÿ òîðòà, <a href=https://toptrafaret.ru/contacts.html>òðàôàðåòû äëÿ ïîêðàñêè ñòåí</a> , òðàôàðåòû äëÿ ñòåí è ìíîãîå äðóãîå. Åñëè âû æåëàåòå çàêàçàòü áåçóìíî êðàñèâûå òðàôàðåòû óçîðîâ, óñòàíîâèâ ñâÿçü ñî ñïåöèàëèñòàìè – âàì ýòî óäàñòñÿ ñäåëàòü. Ðàçâåäàòü äàííûå ïî ïîâîäó ýòîãî âû ìîæåòå íà íàøåì ñàéòå.

Áþðî ðàáîòàåò âî âñåõ ãîðîäàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äîñòàâêà òðàôàðåòîâ ïðîèçâîäèòñÿ ëþáûì ïðèåìëåìûì äëÿ âàñ âàðèàíòîì. Åñëè âû ñòðåìèòåñü çàðåçåðâèðîâàòü òðàôàðåòû â äðóãèå íàöèè ÑÍÃ, òî ýòî òàêæå äîïóñòèìî ñäåëàòü. Ñîòðóäíèêè îðãàíèçàöèè TopTrafaret íå òîëüêî ïîäñêàæóò êàê âûáðàòü íåîáõîäèìûé òðàôàðåò, íî è ïîäñêàæóò, êàê óäîáíåå âñåãî ñäåëàòü çàêàç çàãðàíèöó.

 ýòî âðåìÿ ñ ïîìîùüþ òðàôàðåòîâ ëåãêî ïðîõîäèò ïðîöåäóðà ó÷åáû. Èõ çàêàçûâàþò è â ëèöåè, è â äîøêîëüíûå ñàäû. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî òðàôàðåòû äëÿ äåòñêîãî ñàäèêà íåîáõîäèìî áðîíèðîâàòü çàðàíåå. Èõ ìîìåíòàëüíî ðàçáèðàþò, òàê êàê ñ ñîäåéñòâèåì íèõ ó äåòèøåê â ðàçû áûñòðåå ðàçâèâàåòñÿ ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå.  äåòñêèå ñàäèêè òàêæå çàêàçûâàþò òðàôàðåò èíîñòðàííûõ áóêâ, ÷òîáû äåòè ó÷èëè àíãëèéñêèé ÿçûê. Ìåòàëëè÷åñêèå òðàôàðåòû ïîëüçóþòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ â ãèìíàçèÿõ. Èõ ïðèíÿòî ïðèìåíÿòü â ôèçèêå. Ïðèìåðû âû ìîæåòå ïðîñìîòðåòü íà toptrafaret.ru

Âàæíî è òî, ÷òî ñåãîäíÿ òðàôàðåòû ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì è â öåëÿõ îáó÷åíèÿ äëÿ äàëüíîáîéùèêîâ. Òàê, äèçàéíåðñêèå òðàôàðåòû ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ â àâòîøêîëàõ, à êðóãëûå òðàôàðåòû èíîãäà èñïîëüçóþò âìåñòî äîðîæíûõ çíàêîâ. Êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, òðàôàðåòû äëÿ ïàðêîâêè áåçóìíî èçâåñòíû â ýòîì ãîäó. Íà íèõ íåâåðîÿòíûé ñïðîñ, âåäü êðóïíûå ãîðîäà ðàçâèâàþòñÿ, à â íèõ ðàçâèâàåòñÿ è èíôðàñòðóêòóðà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå òðàôàðåò ýìáëåìû ðåãóëÿðíî âåøàþò íà âûñîêèå çäàíèÿ, ÷òîáû ýìáëåìà îòîáðàæàëà âíåøíèé âèä ïðåäñòàâèòåëüñòâà â ñòîëèöå.

Òðàôàðåòû èíîãäà ïðèîáðåòàþò è ãîñóäàðñòâåííûå êîìïàíèè. Íàïðèìåð, âû ìîæåòå ïîñìîòðåòü íîâûå òðàôàðåòû âàãîíîâ. ×àñòíûå êîìïàíèè òàêæå çàêàçûâàþò íà toptrafaret.ru ïðîäóêöèþ äëÿ ñåáÿ, âåäü òðàôàðåò ïâõ ïðåäîñòàâëÿåò êîëîññàëüíîå êîëè÷åñòâî âîçìîæíîñòåé.

Ïîñòîÿííî â ýòîì ãîäó çàêàçûâàþò òðàôàðåòû äëÿ ñòåíîê è <a href=https://toptrafaret.ru/contacts.html>ëàçåðíûé òðàôàðåò</a> , íà íèõ âåøàþò òðàôàðåò áóêâ. Ïîìèìî ýòîãî, òàêóþ ïðîäóêöèþ ðåàëüíî çàäåéñòâîâàòü è â öåëÿõ íàïðàâëåíèÿ â îôèñ èëè íà ñêëàäå áîëüøîé ôèðìû. Åñëè âàì ïîòðåáóåòñÿ ïðîäóêöèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñåêòîðà, òî âû ìîæåòå çàêàçàòü ïðîìûøëåííûå òðàôàðåòû.

Âðåìÿ ñîçäàíèÿ ïðîäóêöèè î÷åíü áûñòðîå. Ïðèìåðû òîâàðîâ âû ìîæåòå çàïðîñèòü ó ìåíåäæåðîâ. Îíè ðàáîòàþò ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó, à èõ îôèñ â ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Àðìàâèðñêàÿ 20. Óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ àäìèíèñòðàòîðàìè ìîæíî ïî êîíòàêòàì +7912681-00-76. Îíè òàêæå îòâå÷àþò íà èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû è ïî ýëåêòðîíêå. Íàïèñàâ íà manager@toptrafaret.ru âàì ìàêñèìàëüíî áûñòðî îòâåòÿò.

Ôèðìà äîñòóïíà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ïðèìåðû èõ òðàôàðåòîâ ðåàëüíî óâèäåòü â Instagram èëè Vkontakte. Öåíà âàñ ïðèÿòíî óäèâèò, à äëÿ ðåãóëÿðíûõ êëèåíòîâ îðãàíèçàöèÿ ïðåäëàãàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñþðïðèçîâ.

Név (name):Vadmorpholi
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-08-21 23:04:16

Hozzászólás (comment):
 Åñëè âû áóäåòå âëàäåòü àíãëèéñêèì ÿçûêîì, âû áûñòðî ñìîæåòå íàéòè âàêàíñèþ â Åâðîïå. Çíàíèå èíîñòðàííîãî ÿçûêà îòêðûâàåò ìíîãî âîçìîæíîñòåé. Âû ìîæåòå âëàäåòü àíãëèéñêèì ÿçûêîì è îáó÷àòüñÿ â ëþáîé åâðîïåéñêîé ñòðàíå. Åñëè âû ñòðåìèòåñü ïîéòè íà êóðñû ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà, ðåêîìåíäóåì îáðàùàòüñÿ ê ïðîôåññèîíàëàì.

Ñåãîäíÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî êîìïàíèé, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþò óñëóãè ïî èçó÷åíèþ çàðóáåæíûõ ÿçûêîâ. Íî, ðàáîòàþò â òàêèõ çàâåäåíèÿõ íîâè÷êè. Åñëè âû õîòèòå èçó÷àòü ôðàíöóçñêèé ñ íîñèòåëåì è çíàòü òîíêîñòè ïåðåâîäà, íå äîïóñêàòü ïóíêòóàöèîííûå îøèáêè, âàì ñòîèò îáðàòèòüñÿ ê íàì.

Íà lang-spb.ru âàñ ïðîèíôîðìèðóþò, è âû ñìîæåòå íà÷àòü èçó÷àòü èíîñòðàííûé ÿçûê è óçíàåòå ïîäðîáíåå ïðî <a href=https://lang-spb.ru/children-chinese.html>êèòàéñêèé äëÿ äåòåé</a> , åñëè âû æåëàåòå íàéòè êà÷åñòâåííûå êóðñû íåìåöêîãî ÿçûêà â ñïá, òî âàì íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ ê ïðîôåññèîíàëàì. Êóðñû ïîñåùàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ. Âåäü â ýòî âðåìÿ ôðàíöóçñêèé ÿçûê ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ èçâåñòíûõ â ìèðå. Äîñòàòî÷íî ìíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâ ðàáîòàþò ñ ýòèì ÿçûêîì. Ïðè òðóäîóñòðîéñòâå â èçâåñòíóþ îðãàíèçàöèþ áîëüøèì ïëþñîì áóäåò çíàíèå ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà.

Åñëè âàñ èíòåðåñóþò êóðñû äðóãîãî ÿçûêà, êîòîðûå òÿæêî íàéòè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, òî âû òàêæå ñìîæåòå îáðàùàòüñÿ â êîìïàíèþ.  îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå À+ âû íàéä¸òå õîðîøèå êóðñû òóðåöêîãî ÿçûêà. Êðîìå ýòîãî, êóðñû ïîäîéäóò è äëÿ íîâåíüêèõ. Åñëè âû íå çíàåòå èíîñòðàííûé ÿçûê, òî êóðñû àíãëèéñêîãî ÿçûêà äëÿ íà÷èíàþùèõ áóäóò èíòåðåñíû âàì. Íà òàêèõ êóðñàõ âàñ ðàññêàæóò âñå ïðàâèëà è ïîâåäàþò òîíêîñòè ãðàììàòèêè.

Íà lang-spb.ru âû òàêæå ñìîæåòå íàéòè êóðñû êèòàéñêîãî ÿçûêà.  íàøå âðåìÿ êèòàéñêèé ÿçûê áåçóìíî ïîïóëÿðåí, îäíàêî êâàëèôèöèðîâàííûõ ïðåïîäàâàòåëåé áåçóìíî ìàëî. Ñ ïîìîùüþ êèòàéñêîãî ÿçûêà ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü âûó÷èòü ÿçûê è íàéòè èçâåñòíóþ ðàáîòó â Êèòàå.

Íà êóðñàõ ÿçûêà âû ìîæåòå çàíèìàòüñÿ â ãðóïïàõ èëè â ïåðñîíàëüíîì ïîðÿäêå. Âñå ãðóïïû ìàëåíüêèå. Êàæäàÿ ãðóïïêà âêëþ÷àåò íå áîëåå 5 ÷åëîâåê. Âñå ïðåïîäàâàòåëè, êîòîðûå ðàáîòàþò â öåíòðå – ñ÷èòàþòñÿ ïðîôåññèîíàëàìè è âëàäåþò îòëè÷íûìè çíàíèÿìè. ßçûêîâûå êóðñû ðàñïîëîæåíû â öåíòðå Ïèòåðà, â ñâÿçè ñ ýòèì äîáèðàòüñÿ â Îáðàçîâàòåëüíûé Öåíòð À+ î÷åíü áûñòðî.

Åñëè âàì íóæíà êîíñóëüòàöèÿ, èëè âû æåëàåòå çàïèñàòüñÿ â ãðóïïêó, äîñòàòî÷íî ïîçâîíèòü íà 8(812)660-52-44. Ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò âàñ è ïîäñêàæóò ãðàôèê çàíÿòèé. Ñàì öåíòð íàõîäèòñÿ â ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 5-àÿ Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 9. Åñëè âû õîòèòå èçó÷àòü ÿçûêè ñ íàñòîÿùèìè ïðîôåññèîíàëàìè – îáðàùàéòåñü øêîëó èçó÷åíèÿ ÿçûêîâ!

Név (name):BegmakSoife
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-08-19 23:51:50

Hozzászólás (comment):
 Â íàøè äíè î÷åíü âàæíî ïðèîáðåñòè õîðîøåå îáðàçîâàíèå. Íåâåðîÿòíî ìíîãî ó÷åíèêîâ õîòÿò ïîñòóïèòü â ÂÓÇû è ó÷èòüñÿ â ýëèòíûõ çàâåäåíèÿõ Ðîññèè. Òàêæå äîñòàòî÷íî ïàðíåé, êîòîðûå çàêîí÷èëè øêîëó ïÿòü ëåò íàçàä, ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ ê èíñòèòóòñêîé ó÷åáå. Åñëè âû õîòèòå ïîñòóïèòü â èíñòèòóò, âàì íåîáõîäèìî ñäàòü ÅÃÝ. Îòëè÷íûå êóðñû ïîäãîòîâêè ê ÅÃÝ íàéòè òÿæêî. Òåì íå ìåíåå, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ìîæíî ïîäîáðàòü îòëè÷íûå ìåñòà, ãäå ïîäãîòîâÿò ê ýêçàìåíàì, ÎÃÝ.

Îäíèì èç òàêèõ çàâåäåíèé ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð À+.  öåíòðå òðóäÿòñÿ ìåíåäæåðû âûñîêîãî óðîâíÿ. Èìåííî ïîýòîìó öåíòð ãàðàíòèðóåò 100% ñäà÷ó ýêçàìåíîâ. Ó âñåõ ó÷åíèêîâ öåíòðà õîðîøèå áàëû. Åñëè âàñ çàèíòðèãîâàëà õîðîøàÿ ïîäãîòîâêà ê åãý â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ëó÷øå êîìïàíèè Âàì íå ïîäîáðàòü!

Íà kursy-ege.ru åñòü ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ îáó÷åíèÿ. Ìåíåäæåðû öåíòðà ïîñîäåéñòâóþò ïîäîáðàòü óäîáíûé äëÿ âàñ ñïîñîá îáó÷åíèÿ. Îäíèì èç îñíîâíûõ ïëþñîâ êóðñîâ ñ÷èòàåòñÿ òî, ÷òî â ôèðìå ôîðìèðóþòñÿ ãðóïïêè ïî 3-5 ÷åëîâåê. Áëàãîäàðÿ ýòîìó îáðàçîâàíèå ïðîõîäèò êîìôîðòíûì îáðàçîì, à âñå ñòóäåíòû îñòàþòñÿ äîâîëüíûìè. Âûäåëèì è òî, ÷òî â êîìïàíèè âû ìîæåòå çàêàçàòü <a href=https://kursy-ege.ru>öåíòð åãý</a> , åñëè âàì íåîáõîäèì õîðîøèé ðåïåòèòîð ïî çàðóáåæíîìó ÿçûêó, êîòîðûé ïîìîæåò ðàçîáðàòüñÿ ñî âñåìè òîíêîñòÿìè ãðàììàòèêè, òî â ôèðìå âû íàéä¸òå òàêîãî ñïåöèàëèñòà.

Åñëè ó âàñ íàõîäèòñÿ æåëàíèå ïðîéòè óñèëåííûé êóðñ ïî áèîëîãèè, è âàì íóæåí ðåïåòèòîð ïî ìàòåìàòèêå, òî ñïåöèàëèñòû öåíòðà ïîìîãóò âàì.  êîìïàíèè ïðîõîäÿò êóðñû ïîäãîòîâêè ê åãý ïî âñåì ïðåäìåòàì. Ïîñëå îáó÷åíèÿ â öåíòðå ó÷åíèê áóäåò ïñèõîëîãè÷åñêèé ñïîêîåí ê ÅÃÝ è ñìîæåò ñäàòü åãî íà 90+ áàë. Âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ ïî ëþáûì ïðåäìåòàì ïðîõîäÿòñÿ ïîëíîñòüþ âñå çàäàíèÿ, êîòîðûå ìîãóò áûòü íà ýêçàìåíå.

Åñëè âàì ïîòðåáóåòñÿ ïîäãîòîâêà ê îãý 2019, òî êóðñû ïîäãîòîâêè – îòëè÷íûé âàðèàíò. Âåäü íà êóðñàõ ìîæíî ïîäòÿíóòü ðóññêèé, èíôîðìàòèêó, ëèòåðàòóðó è îñòàëüíûå ïðåäìåòû. Åñëè âàì íåîáõîäèì èíäèâèäóàëüíûé ðåïåòèòîð ïî ðóññêîìó ÿçûêó, âûáðàòü åãî ëåãêî íà kursy-ege.ru.

Êîìïàíèÿ ðàñïîëîæåíà â ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 5-àÿ Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 9. Ïî ýòîìó àäðåñó ìîæíî äîáèðàòüñÿ ñ ëþáîãî ðàéîíà ãîðîäà.  ñâÿçè ñ ýòèì, åñëè âàì ïîíàäîáèòüñÿ ðåïåòèòîð ïî ðóññêîìó ÿçûêó â ñïá, âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ëþáóþ íåîáõîäèìóþ ñïðàâêó ïî 8(812)660-52-44. Àäìèíèñòðàòîðû âàñ ïðîêîíñóëüòèðóþò è ïîìîãóò ïîäîáðàòü óäîáíûé ãðàôèê ïîñåùåíèé. Ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíàì ñ îáðàçîâàòåëüíûì öåíòðîì À+ áóäåò çàëîãîì óñïåøíîãî ïîñòóïëåíèÿ!

Név (name):LuverukCap
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-08-15 23:34:28

Hozzászólás (comment):
 Ñåé÷àñ î÷åíü âàæíî ïîñìîòðåòü êàêóþ-òî ôóòáîëüíóþ èãðó â ñðîê. Áûâàþò òàêèå ñèòóàöèè, ÷òî òðàíñëèðóåòñÿ Ñåðèÿ À èëè Êîïà Àìåðèêà, à ôóòáîë â âàøåì ðåãèîíå íå ïîêàçûâàþò. ×òîáû âûéòè èç ýòîé ãîðüêîé ñèòóàöèè, ñîâåòóåì íàéòè ïîðòàë, ãäå ðåàëüíî ñìîòðåòü èãðû ÷åðåç èíòåðíåò.

Íà 24stream.ru ó âàñ åñòü øàíñ ñìîòðåòü èíòåðåñóþùèå Âàñ ñïîðòèâíûå èãðû online. Ñìîòðåòü live NBA èëè ñìîòðåòü live KHL âû ìîæåòå ñðàçó, êàê ïåðåéä¸òå íà ðåñóðñ. Íà âåá-ñòðàíèöå âåäåòñÿ òóðíèðíàÿ òàáëèöà ëþáûõ ìåðîïðèÿòèé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïàðíåé ñåãîäíÿ èíòåðåñóþòñÿ ôóòáîëîì. Ýòîò âèä ñïîðòà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ â ìèðå. Ñìîòðåòü çà ëþáèìîé èñïàíñêîé êîìàíäîé ñòàëî òåïåðü åùå ïðîùå!

Âàì íóæíû ðåçóëüòàòû ìàò÷åé õîêêåÿ, íî âû íå çíàåòå àíãëèéñêèé? Íå íàäî âîëíîâàòüñÿ. Âû ìîæåòå ëåãêî ñìîòðåòü èãðû âèðòóàëüíî. Íà ðåñóðñå äîñòóïíû ïðîñìîòðû åâðîïåéñêèõ ëèã, óêðàèíñêîé ëèãè è àçèàòñêîé. Âàæíî è òî, ÷òî ïîñëåäíèå èãðû ×Ì 2018 â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàïèñàíû è èõ âîçìîæíî ïðîñìîòðåòü íà ðåñóðñå. Êà÷åñòâî ìàò÷åé íåâåðîÿòíî âûñîêîå, à çàäåðæêà ïðè ïåðåäà÷å âèäåî îòñóòñòâóåò.

Íà ïîðòàëå âû ìîæåòå ïðîñìîòðåòü ïîâòîðû ìàò÷åé ËÅ ïðîøëîãî òóðíèðà ó íàñ íà ñàéòå, êàê è <a href=http://24stream.ru/football/world_cup_2018/>Ñìîòðåòü live ÷åìïèîíàò ìèðà 2018</a> ,åñëè âàñ èíòåðåñóþò äðóãèå ñïîðòèâíûå òðàíñëÿöèè, òî îíè òàêæå äîñòóïíû âñåì ïîëüçîâàòåëÿì. Íàïðèìåð, ñìîòðåòü Ôîðìóëà 1 live âû ñìîæåòå â HD êà÷åñòâå.

Èíîãäà ïîëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî ÷åëîâåê çàäåðæèâàåòñÿ â èíñòèòóòå. À ïîñìîòðåòü ôóòáîë â ïðåìüåð-ëèãå Àíãëèè î÷åíü õî÷åòñÿ, òàê êàê ýòî - ÷åìïèîíàò Âåëèêîáðèòàíèè. Ïðåìüåð-ëèãà Àíãëèè íå ïîõîæà íà äðóãèå ïðåìüåð-ëèãè, â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîïóñòèòü òàêîå íåâîçìîæíî! Åñëè âû ñòðåìèòåñü ñìîòðåòü live ÷åìïèîíàò Âåëèêîáðèòàíèè, íàáëþäàòü çà ëþáèì÷èêîì èãðîêîì âîâðåìÿ èãðû, ëó÷øå ñìîòðåòü âèäåî â HD êà÷åñòâå íà ñàéòå.

Ñåãîäíÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî êàôå ñèíõðîíèçèðóþòñÿ ñ ñàéòîì è òðàíñëèðóþò ïîïóëÿðíûå ìàò÷è. Áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííûì òåõíîëîãèÿì, èíòåðíåò ïîçâîëÿåò îòîáðàæàòü ìàëåéøèå äåòàëè. Èìåííî áëàãîäàðÿ ýòîìó âû ìîæåòå ñìîòðåòü çà âñåìè ñîáûòèÿìè âîâðåìÿ èãðû.

Ñìîòðåòü live ×åìïèîíàò Ïîðòóãàëèè íåâåðîÿòíî ëåãêî. Âàì íóæíî âûáðàòü èíòåðåñóþùèé âàñ ñòðèì è âêëþ÷èòü òðàíñëÿöèþ. Äàæå åñëè ó âàñ óæàñíûé èíòåðíåò, âèäåî áóäåò ãðóçèòüñÿ áûñòðî. Çà ëþáûìè ñîáûòèÿìè è çà ôóíêöèîíàëîì ïîðòàëà ñëåäèò ðóêîâîäñòâî. Âû ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ê íèì ïî ëþáîìó âîïðîñó. Ñïåöèàëèñòû ïîìîãóò ðåøèòü íåïîëàäêè âîâðåìÿ ìàò÷à èëè ïîñîâåòóþò, êàê áûòü â òîé èëè èíîé ñèòóàöèè.

Név (name):Olergitus
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-08-11 23:34:28

Hozzászólás (comment):
 Âû äàâíî âûáèðàëè êîìïàíèþ, êîòîðàÿ ñìîæåò çàíÿòüñÿ ïðîåêòèðîâàíèåì ñïåöîáîðóäîâàíèÿ? Áûëî ñëîæíî ïîäîáðàòü ïðîôåññèîíàëîâ â îòðàñëè ïðîèçâîäñòâà îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïîëèìåð-ïåñ÷àíîé ïðîäóêöèè? Ñ ïîääåðæêîé ìåíåäæåðîâ îðãàíèçàöèè, êîòîðûõ ðåàëüíî ïîäîáðàòü ïîëèìåðïåñ÷àíîå îáîðóäîâàíèå, íî åñëè âû çàéäåòå íà ñàéò 18PS.RU, òî âñå âàøè ñëîæíîñòè áóäóò ðåøåíû!

Íà 18ps.ru âû ñìîæåòå âûáðàòü ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàçíûõ íèø. Ñåé÷àñ ïîëèìåð ïåñ÷àíîå îáîðóäîâàíèå î÷åíü èçâåñòíî. Ñ ïîìîùüþ íåãî ðåàëüíî èçãîòîâèòü ðàçíóþ ïðîäóêöèþ, êîòîðàÿ áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ ñïðîñîì äëÿ ðàçíûõ öåëåé. Åñëè âû ñòðåìèòåñü <a href=https://18ps.ru/catalog/transportirovka/pnevmotransporty.html>ïíåâìîòðàíñïîðòíàÿ óñòàíîâêà</a> , ïðåäëàãàåì îáðàùàòüñÿ â êîìïàíèþ ê ñïåöèàëèñòàì.

Íà ðåñóðñå êîìïàíèè âû ìîæåòå íàéòè êàòàëîã, â êîòîðîì åñòü îáîðóäîâàíèå ê ðåàëèçàöèè. Íà âñþ òåõíèêó åñòü ãàðàíòèÿ. Åñëè âû ñòðåìèòåñü ðåàëèçîâàòü áèçíåñ ïîä êëþ÷, âàì íóæíî ñåðü¸çíîå îáîðóäîâàíèå. Èìåííî òàêèå òîâàðû âû ñìîæåòå íàéòè, åñëè îáðàòèòåñü ê ñïåöèàëèñòàì îðãàíèçàöèè. Îíè ïðîèíôîðìèðóþò âàñ è ïîäñêàæóò, êàê ñîçäàòü êðóòîé áèçíåñ ïî ïåðåðàáîòêå ïâõ ìóñîðà è ïðîäâèãàòü åãî.  ýòî âðåìÿ ñäåëàòü ðåíòàáåëüíûé áèçíåñ íå òàê óæ è ïðîñòî. ×òîáû íå ïîíèçèòü ñàìîîöåíêó, íóæíî ñóùåñòâåííî èçó÷èòü ñåêòîð.

Åñëè âû æåëàåòå îòêðûòü ñóùåñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî, âàì ïîòðåáóþòñÿ ïðî÷íîå îáîðóäîâàíèå. Ê òàêîìó âîçìîæíî îòíåñòè äðîáèëêè äëÿ ïîëèìåðîâ, êîòîðûå áóäóò íàä¸æíî ðàáîòàòü äëèòåëüíîå âðåìÿ. Íóæíî õîðîøî çíàòü, ãäå ïîêóïàòü òàêîå îáîðóäîâàíèå.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîçìîæíî ïðîãàäàòü è ïîïàñòü â ëîâóøêó ìîøåííèêîâ. Ñåãîäíÿ òàêæå ñïåöòåõíîëîãèÿ è ïåðåðàáîòêà ìàòåðèàëîâ î÷åíü ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì. Èìåííî òàêàÿ òåõíîëîãèÿ ñìîæåò äàòü âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü âàì ïðèëè÷íûå äåíüãè.

Îòìåòèì è òî, ÷òî ïîñëåäíèå òåõíîëîãèè ðàçâèâàþòñÿ.  ýòî âðåìÿ äîðîãè èç ìóñîðíûõ ìàòåðèàëîâ óæå àêòèâíî ðàçðàáàòûâàþòñÿ è ñòðîÿòñÿ. Êðîìå ýòîãî, íå òàê äàâíî íà÷àëè ðàçðàáàòûâàòü è ïëèòêó èç ìóñîðíûõ îòõîäîâ. Åñëè âàì íóæíû áóäóò êîíñóëüòàöèè, ìû ïðåäëàãàåì îáðàùàòüñÿ ê àäìèíèñòðàòîðàì ôèðìû. Îíè ñìîãóò ïðîêîíñóëüòèðîâàòü êëèåíòîâ ïî ðàçíûì ìîìåíòàì.

Név (name):AlosoveRat
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-08-11 22:25:26

Hozzászólás (comment):
 Ïðèîáðåñòè èòàëüÿíñêèå òêàíè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåé÷àñ íå ëåãêî. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íåâåðîÿòíî ìíîãî ôèðì ðàñïðîäàþò èòàëüÿíñêèå òêàíè, ìíîãèå èç íèõ ÿâëÿþòñÿ ïîääåëêàìè. ×òîáû íàéòè íàñòîÿùèé ìàãàçèí íåàïîëüñêèõ òêàíåé, ïîòðåáóåòñÿ ïîñòàðàòüñÿ. Åñëè âàì íóæíû ìàòåðèàëû äëÿ ïîøèâà äîáðîòíîé îäåæäû, âàì íåîáõîäèìî íàïèñàòü ê ïðîôè.

Íà tissura.ru ïðîäàþòñÿ äîðîãèå òêàíè õîðîøåãî êà÷åñòâà è òðóäÿòñÿ êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû. Âåñü òåêñòèëü áûë èçãîòîâëåí â Èòàëèè, ïîñëå ÷åãî åãî ïðèâåçëè â ÐÔ. Äîì òêàíåé â Ðîññèè áåçóìíî èçâåñòåí. Âû ìîæåòå çàêàçàòü êà÷åñòâåííûå èçäåëèÿ îò ëó÷øèõ èòàëüÿíñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé. Åñëè âàì íóæíû òêàíè äëÿ ìóæñêîãî ïèäæàêà èëè æåíñêîãî íàðÿäà, èìåííî ìàãàçèí íàòóðàëüíûõ òêàíåé îñíàùåí òàêèìè òêàíÿìè. Ýêñêëþçèâíûå ìàòåðèàëû â ÐÔ ñåé÷àñ â ìîäå. Èìåííî â ñâÿçè ñ ýòèì ìíîãî æåíùèí ïîääåëûâàþò òðèêîòàæíûå èçäåëèÿ è âûäàþò èõ çà îðèãèíàë èçâåñòíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ôèðì.

Îòëè÷èòü êà÷åñòâåííûå èçäåëèÿ áåçóìíî òðóäíî îò ôàëüñèôèêàòà. Íî, åñëè âàì ïîòðåáóåòñÿ êóïèòü ýêñêëþçèâíûå òêàíè äëÿ ïîøèâà îäåæäû, âàì ïîíàäîáèòüñÿ áîëüøàÿ ïîäáîðêà òêàíåé, êîòîðóþ âû ìîæåòå íàéòè íà ñàéòå tissura.ru êîìïàíèè, à áîëåå ïîäðîáíî ìîæíî ïîñìîòðåòü ïî ññûëêå - <a href=https://tissura.ru/manufacturers/riri>ìîëíèè riri êóïèòü</a> . Èìåííî íà í¸ì äîñòóïíû ïîïóëÿðíûå òêàíè 2018 ãîäà, êîòîðûå ðàçðàáîòàíû ïî îñíîâíûì ïàðàìåòðàì êà÷åñòâà. Åñëè âû ïåðåéä¸òå íà ïîðòàë, ó âàñ áóäåò æåëàíèå çàêàçàòü êðàñèâûå êðóæåâà. Îíè íåâåðîÿòíî êðàñèâûå è ïðèÿòíûå. Ñ ïîìîùüþ òàêîãî ìàòåðèàëà âû ñìîæåòå ñäåëàòü àêñåññóàðû äëÿ çàãîðîäíîãî äîìà èëè îäåæäó äëÿ ñâîèõ áëèçêèõ.

Êîìïàíèÿ ñîòðóäíè÷àåò êàê ñ ÷àñòíûìè ëèöàìè, òàê è ñ êðóïíûìè ôèðìàìè, êîòîðûå âåäóò áèçíåñ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ýëèòíûå âåùè èç Èòàëèè äîñòàòü ìîãóò äàëåêî íå âñå. Èìåííî ïîýòîìó, åñëè âû ïðèåäåòå â ôèðìó, ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü êóïèòü ìàòåðèàëû âûñîêîãî êà÷åñòâà. À ñàìîå ãëàâíîå – ýòè èçäåëèÿ áóäóò íåïîâòîðèìûìè.

Ôóðíèòóðà è øàðôû î÷åíü ïîïóëÿðíû â 2018 ãîäó. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî íîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé ôóðíèòóðû ïîëüçóþòñÿ óñëóãàìè îðãàíèçàöèè "Òèññóðà" è çàêàçûâàþò òêàíè äëÿ êîðïîðàòèâíûõ çàêàçîâ. Âàæíî è òî, ÷òî âû ìîæåòå çàêàçàòü òîâàðû è ñî ñêèäêîé. Ïðåäïðèÿòèå ïîñòîÿííî ïðîâîäèò ñêèäêè íà íîâûå êîëëåêöèè.
Åñëè âàì ïîòðåáóþòñÿ òêàíè äëÿ êîñòþìîâ, òî âû ìîæåòå êóïèòü ìàòåðèàëû ëþáîãî öâåòà.  ýòî âðåìÿ êîñòþìíûå ìàòåðèàëû çàêàçàòü âîçìîæíî ñî ñêèäêîé. Êðîìå ýòîãî, êîíñóëüòàíòû ïîñîäåéñòâóþò âûáðàòü âàì ñîðî÷å÷íûå èçäåëèÿ è ïàëüòîâûå òêàíè. Òþëü äëÿ ìóæñêèõ ñîðî÷åê âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè ëþáîãî öâåòà. Ýëèòíûå òêàíè òàêæå ðåàëüíî ïîäîáðàòü äëÿ ñîðî÷åê. Ñðåäè òðèêîòàæà, êîòîðûå èäóò äëÿ ñîðî÷åê ÷àñòî ìîæíî âñòðåòèòü íîâèíêè. Íî, èõ íàäî áðîíèðîâàòü çà ïàðó äíåé. Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà, èõ ïîñòîÿííî ðàñêóïàþò.

Ñ ïîìîùüþ òêàíåé, êîòîðûå âû ìîæåòå çàêàçàòü â ôèðìå, âàì óäàñòñÿ ïîøèòü ñâàäåáíîå ïëàòüå. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî àòåëüå, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ñåé÷àñ ñâàäåáíûìè ïëàòüÿìè, ïðèîáðåòàþò ìàòåðèàëû â ôèðìå "Òèññóðà". Åñëè âàì íóæíû äåëîâûå èçäåëèÿ äëÿ âûïóñêíîãî âå÷åðà, âûáðàòü òàêèå ìàòåðèàëû ðåàëüíî òàêæå, ïîîáùàâøèñü ñ ìåíåäæåðàìè. Îíè ïîñîäåéñòâóþò âûáðàòü ìîäíûå è ÿðêèå òêàíè.

Èòàëüÿíñêèå èçäåëèÿ î÷åíü èçâåñòíû è ïî ïðè÷èíå èõ âûñîêîãî êà÷åñòâà. Åñëè âàì ïîòðåáîâàëîñü <a href=https://tissura.ru/catalog/muzhskie-tkani/tkani-dlya-pidzhakov>øåðñòÿíàÿ òêàíü äëÿ ïèäæàêîâ è êîñòþìîâ</a> äëÿ èçãîòîâëåíèÿ âåëèêîëåïíîãî èòàëüÿíñêîãî ïëàòüÿ, òî ñäåëàòü ýòî âîçìîæíî ó íàñ íà ñàéòå. Ñ ïîìîùüþ èòàëüÿíñêèõ òêàíåé âû ìîæåòå èçãîòîâèòü ïëàòüå ñàìîñòîÿòåëüíî èëè îáðàòèòüñÿ â ñòóäèþ.

Äëÿ âûáîðà æåíñêèõ èëè ìóæñêèõ èçäåëèÿ âàì äîñòàòî÷íî ñîåäèíèòüñÿ ñ àäìèíèñòðàòîðàìè êîìïàíèè ïî òåëåôîíó +7(812)2338948. Êîìïàíèÿ ðàçìåùåíà ïî àäðåñó Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Áîëüøîé ïðîñïåêò Ï.Ñ. 22-24. Åñëè âàì ïîòðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ïî ëþáûì âîïðîñàì, ìåíåäæåðû îõîòíî ïðåäîñòàâÿò îòâåò è ïîìîãóò âûáðàòü íåîáõîäèìûå òêàíè. Ïî êîíòàêòíûì äàííûì âàñ òàêæå ïðîèíôîðìèðóþò î íàëè÷èè øåëêà è î àêòèâíûõ ñêèäêàõ.

Név (name):Anthonydak
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-08-09 16:45:56

Hozzászólás (comment):
 Åñëè âàñ èíòåðåñóåò ðàçðàáîòêà æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû, âàì íàäî îáðàùàòüñÿ ê ïðîôåññèîíàëàì â ýòîì äåëå. Íàéòè ìàñòåðîâ â ýòîé îòðàñëè ñëîæíî. Íî, çàñòðàèâàíèå ôåðì â ñòðàíå ñåãîäíÿ íåâåðîÿòíî ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì. Åñëè âû îñòàíîâèëèñü íà òîì, ÷òîáû ñîçäàòü ôåðìó, âàì íàäî çàéòè íà ñàéò - <a href=http://askon-agro.ru/obsluzhivanie/stati/oborudovanie-dlya-zhivotnovodstva.html>îáîðóäîâàíèå äëÿ ñîäåðæàíèÿ êðñ</a>

Íà askon-agro.ru âàì ñìîãóò ïîäñêàçàòü, êàêàÿ áóäåò öåíà ñòðîèòåëüñòâà ôåðìû. Ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå óñòðîåíû â êîìïàíèè åñòü óçêîïðîôèëüíûìè ýêñïåðòàìè. Îíè êîìïåòåíòíû âî âñåõ ïàðàìåòðàõ è ñìîãóò ïîðåêîìåíäîâàòü ñàìûå áþäæåòíûå âàðèàíòû ôåðì. Åñëè âàñ ïðèâëåêàåò ïðîåêòèðîâàíèå õëåâîâ ïîä êëþ÷, òî îðãàíèçîâàòü ýòî òàêæå âîçìîæíî. Íåîáõîäèìî îïðåäåëèòüñÿ ñ õàðàêòåðèñòèêàìè è íàìåòèòü ìàòåðèàëû, êîòîðûå áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ â ñòðîèòåëüñòâå.

Ñåãîäíÿ ïëàí ðàçðàáîòêè ôåðìû íåîáõîäèìî îòëè÷íî ñîñòàâëÿòü. Îò ñõåìû ôåðìû çàâèñèò ìíîãîå. Âåäü â õëåâ íåîáõîäèìî ïîäâåñòè ãàç, ñîçäàòü âñå óñëîâèÿ.  ñâÿçè ñ ýòèì ñìåòà íà ñòðîèòåëüñòâî ôåðìû òàêæå äîëæíà áûòü àêêóðàòíîé. Ïîñîäåéñòâîâàòü çäåñü âàì ñìîãóò êîíñóëüòàíòû êîìïàíèè.

Åñëè âû ïëàíèðóåòå ðàçðàáîòêó ìàñøòàáíîãî æèâîòíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà, òî ìåíåäæåðû ôèðìû ïîðåêîìåíäóþò ëó÷øèå òåõíîëîãèè äëÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, ñìîæåòå óçíàòü ïîäðîáíåå ïðî <a href=http://askon-agro.ru/catalog/oborudovanie-dlya-zhivotnovodstva/doilnoe-oborudovanie/molokoprovod.html>ìîëîêîïðîâîä êóïèòü</a> .  ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì îòíîñèòåëüíî ìàëåíüêèå ôåðìû. Òàê, ê ïðèìåðó, ðàçðàáîòêà êîðîâíèêà íà 20 êîðîâ ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì ïðîäóìàííûì âàðèàíòîì. Õîòÿ, åñëè âû æèâ¸òå â ðåãèîíå è ó âàñ êîëîññàëüíîå êîëè÷åñòâî ãîëîâ, òî ñäåëàòü çàêàç ìîæíî è íà ñòðîèòåëüñòâî ôåðìû íà 50 ãîëîâ êðñ.

Âîâðåìÿ ñîçäàíèÿ ôåðìû ëó÷øå òàêæå ìîìåíòàëüíî ïîäóìàòü è ïðî ñîîðóæåíèå àíãàðîâ. Ôåðìà äîëæíà áûòü îáîðóäîâàíà âñåìè ïàðàìåòðàìè. Òàì äîëæíû áûòü êîðûòà äëÿ æèäêîñòè è äëÿ ñåíà. Ëó÷øå, ÷òîáû çåðíîâûå êóëüòóðû äëÿ êîðîâ íàõîäèëèñü â îòäåëüíîé ñåêöèè. Åñëè âû ðåøèëè ðàçðàáîòàòü êîðîâíèê, ðåêîìåíäóåì îáðàòèòüñÿ ê ýêñïåðòàì. Ñîòðóäíèêè ôèðìû îòâå÷àþò íà âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó. Ó íèõ âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü âàæíóþ ñïðàâêó ïî íóæíûì âîïðîñàì.

Név (name):PesrikovFew
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-08-08 12:11:25

Hozzászólás (comment):
 Âû äàâíî âûáèðàëè ôèðìó, êîòîðàÿ ñìîæåò çàíÿòüñÿ êîíñòðóèðîâàíèåì îáîðóäîâàíèÿ? Áûëî òÿæåëî ïîäîáðàòü ñïåöèàëèñòîâ â îòðàñëè èçãîòîâëåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïîëèìåð-ïåñ÷àíîé ïðîäóêöèè? Ñ ïîääåðæêîé ñïåöèàëèñòîâ êîìïàíèè, êîòîðûõ ðåàëüíî ïîäîáðàòü ïîëèìåðïåñ÷àíîå îáîðóäîâàíèå, íî åñëè âû çàéäåòå íà ñàéò 18PS.RU, òî âñå âàøè ñëîæíîñòè áóäóò ðåøåíû!

Íà 18ps.ru âû ñìîæåòå íàéòè ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàçíûõ ñåêòîðîâ. Ñåé÷àñ ïîëèìåð ïåñ÷àíîå îáîðóäîâàíèå ïîïóëÿðíî. Ñ ñîäåéñòâèåì íåãî ðåàëüíî èçãîòîâèòü ðàçíîîáðàçíóþ ïðîäóêöèþ, êîòîðàÿ áóäåò âîñòðåáîâàíà äëÿ ðàçíûõ öåëåé. Åñëè âû æåëàåòå <a href=https://18ps.ru/product/>îáîðóäîâàíèå äëÿ èçãîòîâëåíèå ïåñ÷àííî ïîëèìåðíûé</a> , ðåêîìåíäóåì îáðàùàòüñÿ â êîìïàíèþ ê ñïåöèàëèñòàì.

Íà ðåñóðñå êîìïàíèè âû ìîæåòå íàéòè êàòàëîã, â êîòîðîì åñòü îáîðóäîâàíèå ê ñáûòó. Íà âñþ òåõíèêó åñòü ãàðàíòèÿ. Åñëè âû ðåøèëè ðåàëèçîâàòü áèçíåñ ïîä êëþ÷, âàì íåîáõîäèìî áóäåò õîðîøåå îáîðóäîâàíèå. Èìåííî òàêèå óñòàíîâêè âû ìîæåòå íàéòè, åñëè íàïèøèòå ê àäìèíèñòðàòîðàì îðãàíèçàöèè. Ìåíåäæåðû ïðîèíôîðìèðóþò âàñ è ïîñîâåòóþò, êàê ðàçðàáîòàòü ñâîé áèçíåñ ïî ïåðåðàáîòêå ïâõ îòõîäîâ è ïðîäâèãàòü åãî. Ñåãîäíÿ ñäåëàòü ðåíòàáåëüíûé áèçíåñ íå òàê óæ è ïðîñòî. ×òîáû íå ïîíèçèòü ñàìîîöåíêó, âàæíî äîñêîíàëüíî èçó÷èòü ñåêòîð.

Åñëè âû æåëàåòå îòêðûòü ñóùåñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî, âàì ïîòðåáóþòñÿ âûñîêî ïðîôèëüíîå îáîðóäîâàíèå. Ê òàêîìó ìîæíî îòíåñòè äðîáèëêè äëÿ ïîëèìåðîâ, êîòîðûå áóäóò íàä¸æíî ðàáîòàòü äîëãîå âðåìÿ. Î÷åíü âàæíî çíàòü, ãäå çàêàçûâàòü òàêîå îáîðóäîâàíèå.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæíî ïðîãàäàòü è ïîïàñòü â ëîâóøêó ìîøåííèêîâ. Ñåé÷àñ òàêæå òåõíîëîãèÿ è ïåðåðàáîòêà ìàòåðèàëîâ áåçóìíî ïîïóëÿðíà. Èìåííî îíà ñìîæåò äàòü ïîòåíöèàëüíîñòü çàðàáîòàòü âàì áîëüøèå ñðåäñòâà.

Îòìåòèì è òî, ÷òî ïîñëåäíèå òåõíîëîãèè ðàçâèâàþòñÿ. Ñåãîäíÿ òðàññû èç ìóñîðíûõ ìàòåðèàëîâ óæå àêòèâíî ðàçðàáàòûâàþòñÿ è ýêñïëóàòèðóþòñÿ. Êðîìå ýòîãî, íåñêîëüêî ëåò íàçàä íà÷àëè ñîçäàâàòü è ïëèòêó èç ìóñîðà. Åñëè âàì ïîòðåáóþòñÿ áóäóò êîíñóëüòàöèè, ìû ñîâåòóåì îáðàùàòüñÿ ê êîíñóëüòàíòàì ïðåäïðèÿòèÿ. Îíè ñìîãóò ïðîêîíñóëüòèðîâàòü êëèåíòîâ ïî âñåì âîïðîñàì.

Név (name):Clieevapow
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-08-08 05:25:17

Hozzászólás (comment):
 So you! want something extremely new? Look at this link. Only there the choice of women for every will and completely free! They are obedient slaves, they will and want do anything you order !
http://gov.shortcm.li/kings1#A47

Név (name):TprokisFenda
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-08-03 16:21:15

Hozzászólás (comment):
 If you have some troubles with pregnancy, best way to employ services of vocational doctors. They can help you with childbearing planning and you could receive good moments in future your period. If you wish to employ this kind of serve, we commend to go <a href=https://www.mother-surrogate.com/the-base-of-surrogate-mothers.php>free surrogate mothers</a> here.

At mother-surrogate.com are available services from donors from Germany. Before the procedure of conception of a child you will do some researches. It is needfull to make, cause the child must have born healthy and wealthy. Using services of these firm future mother will be prepared for all levels of gestation. Also, it is consolidate with psychology thoughts.

During the time of childbearing woman will be examined 8 months. Professionals who are working at firm will do general blood analyze and infectious analyzes. Also during the period of first 4 months you will come gynecologist every month.

If you desire to obtain news about company, best way to connect with administrators. They will ensure data about lands with representative offices of organization. They assistance you to do option of services. The cost of all services is different.

According of the explore results specialists will adjust subjects. During of all operation of gestation you can meet face to face with different results as: inflammatory processes, chronic diseases and etc. That there were no viability problems, best way to model examination of the human organism every month. It will protect of new issues with body and assistance to grow healthy kid.

If you were previously disease and have some problems with welfare, specialists will ensure for your human organism main diagnostic during all period of gestation. This worries the detection of malformations of the embryo and diagnostic chromosome diseases. This kind of eslimate receive possibility to get decision about health of future baby and physical condition of the mom organism.

Surrogate mom organization will suggest you to exclude different problems. You have chance to do your family joyful. All what you needfull to communicate with manager of company. It is probable to make if you call with managers in Skype or by e-mail. You should make a call to the office Feskov Surrogacy Agency at number USA +18448927800 or UK +448000698690.

Visit clinic you can at address: Kiev, Lomonosova st. 71e or Kharkiv Holodnogorskaya st. 15. If you have different recommendations, better to communicate with managers who are working at company. If you desire need surrogacy advise, this organization will help you. The major cause – they have vocational team. Feskov Surrogacy Firm will help you if you wish to be a mummy.

Név (name):AdimaneBug
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-08-03 03:19:38

Hozzászólás (comment):
 Â íàøè äíè îáóâü ôèðìû Adidas ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ëó÷øèõ â ìèðå. Âû âåðîÿòíî ñìîæåòå íå ñîìíåâàòüñÿ â êà÷åñòâå ïðîäóêöèè Adidas, òàê êàê îíà èçâåñòíà ïî âñåìó ìèðó. Êóïèòü êðîññîâêè èëè îäåæäó âû èìååòå øàíñ, åñëè ïåðåéä¸òå íà Adidas îôèöèàëüíûé ðåñóðñ. Òàì âû óâèäèòå áîëüøîå êîëè÷åñòâî íîâûõ êðîññîâîê äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé è äåâóøåê. Íà adidas-russia.com âû 100% óâèäèòå êàêèå-òî íóæíûå êåäû äëÿ ñåáÿ.

Âàæíî è òî, ÷òî íà ñàéòå âñåãäà äîñòóïíû ñêèäêè íà ïðîøëûå ñåçîíû. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âñÿ ïðîäóêöèÿ âíîâü âûøëà, îíà ìãíîâåííî ïîÿâëÿåòñÿ íà ïîðòàëå. Â ñâÿçè ñ ýòèì Àäèäàñ äèñêîíò èíòåðíåò-ìàãàçèí áåçóìíî èçâåñòåí. Åñëè âû æåëàåòå ïðèîáðåñòè êåäû íà îêòÿáðü, îïòèìàëüíåå ýòî ñäåëàòü çàáëàãîâðåìåííî. Êðîññû ADIDAS èäóò â èíòåðåñóþùèõ âàñ öâåòàõ. Âû âåðîÿòíî ñìîæåòå ñäåëàòü áðîíèðîâàíèå ñðàçó íà øåñòü ïàð. Ó âàñ òàêæå íàõîäèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè êðîññû îäíîé ìîäåëè, íî â òåìíûõ öâåòàõ.

Âñå êðîññû Adidas åñòü î÷åíü äîëãîâå÷íûìè. Ïðîäóêöèÿ Àäèäàñ íàä¸æíàÿ è èçâåñòíà âî âñ¸ì ìèðå. Åñëè âû æåëàåòå êóïèòü êðîññîâêè Àäèäàñ â ÌÎ, ñäåëàòü ýòî ëåãêî. Íåîáõîäèìî ïåðåéòè íà ñàéò è âûáðàòü èíòåðåñóþùóþ âàñ ìîäåëü. Âû èìååòå øàíñ ïðîèçâåñòè áðîíèðîâàíèå ñðàçó íà ïàðî÷êó êðîññîâîê. Ïîêóïàÿ ïÿòü ïàð êðîññîâîê, âû çíà÷èòåëüíî ýêîíîìèòå. Âû âåðîÿòíî ñìîæåòå êóïèòü êðîññû èç òêàíè èëè ëþáîãî äðóãîãî ìàòåðèàëà.

Êóïèòü æåíñêèå êëàññè÷åñêèå êðîññîâêè ADIDAS

Åñëè âû çàõîòèòå çàêàçàòü <a href=https://adidas-russia.com/muzhchiny/>ìóæñêèå êðîññîâêè Adidas</a> íà ñàéòå îôèöèàëüíîãî èíòåðíåò-ìàãàçèíà Adidas, ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü çàêàçàòü òîâàðû ñ çíà÷èòåëüíîé ñêèäêîé. Âàæíî è òî, ÷òî êðîññîâêè åñòü â íàëè÷èè êàê äëÿ ÿíâàðÿ, òàê è äëÿ ëåòà. Âû âåðîÿòíî ñìîæåòå ïðèîáðåñòè êàê ìóæñêèå, òàê è æåíñêèå êðîññû ëþáîãî ðàçìåðà â ñòîëèöå.

Âû òàêæå ìîæåòå çàáðîíèðîâàòü è ïðèîáðåñòè êðîññîâêè äëÿ áåãà èëè ïåøèõ ïðîãóëîê. Ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè êðîññû ñî ñêèäêîé 10%. Äëÿ ýòîãî íóæíî ïîäïèñàòüñÿ íà íîâîñòè, çàòåì âàì áóäåò àêòèâíà ñêèäêà. Â íàøè äíè â ÌÎ íå òàê ëåãêî íàéòè ñêèäêó íà êðîññû Adidas. Îäíàêî, ñ ñîäåéñòâèåì êîìïàíèè Adidas ýòî ñòàëî äîñòóïíî äëÿ ìíîãèõ.

Íà adidas-russia.com âû ìîæåòå ñäåëàòü êóðüåðñêóþ äîñòàâêó â ëþáóþ èíòåðåñóþùóþ âàñ òî÷êó ñòîëèöû. Êóðüåðû áûñòðî âñ¸ äåëàþò â ðàáî÷èå äíè è âåðîÿòíî ìîãóò äîñòàâèòü âàø òîâàð â ñðîê. Äëÿ òîãî, ÷òîáû òîâàð âàì çàâåçåí áûë, íåîáõîäèìî îñòàâèòü çàÿâêó íà ñàéòå. Âû òàêæå ñìîæåòå ñîåäèíèòüñÿ ñ êîíñóëüòàíòàìè è ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ïî âñåì âîïðîñàì.

Ñðåäè ïîïóëÿðíûõ ìîäåëåé ýòîãî ñåçîíà èçâåñòíû ADIDAS NMD RUNNER. Î÷åíü ïîïóëÿðíû ýòè êðîññîâêè â ñåðîì öâåòå. Èõ ìîæíî çàäåéñòâîâàòü â ðàçíîîáðàçíûõ öåëÿõ. Îíè ïîäîéäóò êàê ìîëîäûì ëþäÿì, òàê è äàìàì. Òðåáóåòñÿ âûäåëèòü è ADIDAS TUBULAR. Ýòè êðîññîâêè îòìåííî ïîäîéäóò äëÿ óëèö. Âû âåðîÿòíî ñìîæåòå â íèõ òàêæå õîäèòü â ëåñ èëè îòïðàâëÿòüñÿ â äàëüíåå ïóòåøåñòâèå.

Âûäåëèì è òî, ÷òî âñå êðîññîâêè ñäåëàíû èç êà÷åñòâåííîãî ìàòåðèàëà. Ïî÷òè â êàæäîé ïàðå êðîññ ñòåëüêà äîñòóïíà ñ ó÷åòîì àíòèáàêòåðèàëüíîé ïðîêëàäêè. Ýòà òåõíîëîãèÿ áûëà íåäàâíî îáíîâëåíà è óæå ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì ó ëþäåé.  íàøè äíè ìóæñêèå êðîññîâêè Àäèäàñ ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì â ÷åðíîì öâåòå äëÿ àïðåëÿ è ñåíòÿáðÿ, à òàêæå â ñâåòëîì äëÿ ëåòà. Åñëè âû ïîæåëàåòå çàêàçàòü æåíñêèå êðîññû Adidas, âàì ñëåäóåò îáðàòèòü èíòåðåñ íà ñâåòëûå öâåòà, à òàêæå íà çåëåíûå è ãîëóáîé.

Åñëè âû çàêàæèòå îáóâü <a href=https://adidas-russia.com/>Adidas</a>, âû ñäåëàåòå ïðàâèëüíî. Òàêàÿ îáóâü ñëóæèò ìåñÿöàìè è ñìîæåò ïîìî÷ü âàøèì íîãàì ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ õîðîøî. Ñ ñîäåéñòâèåì îáóâè ýòîãî ïðîèçâîäèòåëÿ âàøå òåëî òîæå áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ëåãêî, à ïîñîäåéñòâîâàòü â ýòîì âåðîÿòíî ñìîæåò îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ìàãàçèí Adidas.

Íå çàáûâàéòå, ÷òî ïî âñåì íþàíñàì âû ìîæåòå ïèñàòü ê ìåíåäæåðàì èçâåñòíîãî áðåíäà. Ñîòðóäíèêè ïðîêîíñóëüòèðóþò è ïîäñêàæóò êàê âûáðàòü íóæíûé òîâàð. Âñþ íóæíóþ ñïðàâêó âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî 8(495)-532-35-45. À ñàìà ôèðìà ñóùåñòâóåò ïî àäðåñó Ìîñêâà, óë ïðîñïåêò Ìèðà 57 ñòð 1.

Név (name):mceacher
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-08-02 01:54:13

Hozzászólás (comment):
 Hello! Please note nice offer for you. http://bit.ly/2t8Ggjc

Név (name):Dovevapow
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-07-22 00:38:33

Hozzászólás (comment):
 If you want something extremely new? Take a look at this site. Only here the choice of slaves for every will and completely free! They are obedient slaves, they will and want do anything you command !
http://gov.shortcm.li/kings1#B38

Név (name):Pajter Győző
E-mail:n/a

Dátum (date): 2018-06-06 12:53:11

Hozzászólás (comment):
 Szuper oldal! Köszönöm szépen! Csak így tovább!

Név (name):Bonny
E-mail:n/a

Dátum (date): 2017-10-28 16:33:38

Hozzászólás (comment):
 online payday loans no credit check
payday loans online no credit check
payday advance
cash advance loan

Név (name):Tóth Gábor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2017-08-06 20:53:01

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok! Elsõ gépem egy TVC32K-s volt anno 1986-ban. De még manapság is írogatok röpke programokat BASIC-ben, emulátoron. Ezzel kapcsolatosan szeretnék segítséget kérni. Ugyanis nem jöttem rá, hogyan lehet elérni a különleges karaktereket (amivel táblákat, kereteket lehet rajzolni, chr$(135) és felette pld.) Egy régi DOS-os laptopon futtatom az emulátort, "BASIC 1.2". (Tóth László 20040830). Privátban is segíthettek. Köszönöm elõre is.

Név (name):buocesiu
E-mail:n/a

Dátum (date): 2017-07-30 06:08:01

Hozzászólás (comment):
 http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/

Név (name):iacavahafez
E-mail:n/a

Dátum (date): 2017-07-10 06:44:37

Hozzászólás (comment):
 http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor <a href="http://sertralinezoloftonline.com/">sertralinezoloftonline.com.ankor</a> http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/

Név (name):Gyula
E-mail:n/a

Dátum (date): 2016-03-21 23:18:49

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!
Win8.1 alatt szeretném futtatni a jó öreg Gombócfalót...
Eddig nem sikerült. Lenne valakinek egy-két keresetlen szava/tanácsa? :) Köszi!

Név (name):Perec75
E-mail:n/a

Dátum (date): 2015-05-05 21:31:18

Hozzászólás (comment):
 Gratula a honlap tartalmáért. A legelsõ gépem pont egy TVC 32k volt. a tatabányai Centrum Áruházban vettem 12990Ft-ért. Sajnos a vásárlás után pár hónappal lehetett kapni pont ugyanennyiért a 64k modellt. :(

Név (name):Kassai János
E-mail:n/a

Dátum (date): 2015-01-03 06:05:25

Hozzászólás (comment):
 Köszönöm, hogy létezik ez a weboldal.

Név (name):deniblender
E-mail:n/a

Dátum (date): 2014-03-29 12:30:09

Hozzászólás (comment):
 TVC 32K volt az elsõ gépem :)

Név (name):Varga Viktor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2013-10-28 22:27:22

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok,

Töröltem pár bejegyzést, mert szkriptek voltak benne, vagy már nem volt aktuális, kérem, aki írta ne haragudjon érte.

A szkriptelés ellen sajnos nem tudok most csinálni semmit, a vendégkönyvet csak használom, de nem férek hozzá a kódhoz.

Kérlek ne tedd tönkre.

Név (name):Pintér Gábor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2012-10-06 12:23:20

Hozzászólás (comment):
 A telefonszámomat elfelejtettem beírni, most pótolom:
Tel.:0630-7348914.

Elõre is köszönök minden segítséget!!!!

Név (name):Pintér Gábor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2012-10-06 12:20:19

Hozzászólás (comment):
 Üdv mindenkinek!

Nagy rajongója vagyok a (többek között) TVC-nek, remek, hogy van ez a homePage.
A másik ok, amiért klaviaturát ragadtam, hogy olvastam a hbf-2 - t, s segítséget szeretnék kérni a megvalósításában, persze nem ingyen, mert sajnos nem sok szabad kapacitásom van (fõleg idõ hiányban szenvedek). Szóval ha valakinek esetleg akad eladó darabja, vagy a kivitelezésben tudna segíteni, nagyon hálás lennék.

Név (name):Szilasi Alexander
E-mail:n/a

Dátum (date): 2012-08-28 20:58:11

Hozzászólás (comment):
 Szilasi Alexander

TVC -re keresek SID hangkártyát, és eprom égetõtt !

ki tudja hol,mennyibe keröl.

köszönöm. Tel: 06-30-294-5603

Név (name):Szilasi Alexander
E-mail:n/a

Dátum (date): 2012-08-28 15:32:13

Hozzászólás (comment):
 Szilasi Alexander

TCV -re keresek SID hangkártyát, és eprom égetõtt !

ki tudja hol,mennyibe kerül.

köszönöm. tel: 06-30-294-5603

Név (name):RP
E-mail:n/a

Dátum (date): 2012-06-24 23:54:33

Hozzászólás (comment):
 TVC külsõ joystick-ot vennék. A szögletes, barna verziót.

Üdv,
RP

Név (name):Vaszics
E-mail:n/a

Dátum (date): 2012-04-06 17:46:24

Hozzászólás (comment):
 Kedves Valaki!
Érdeklõdöm, hogy valakinek meg van-e a DOS, vagy UPM Cartridge visszafejtett programja (BDOS, BIOS, CCP) és valaki tudja-e, hogy a Csehek mit javítottak a rendszerben, mert van utalás rá a beégetett programban.(Pl. VT-PRAHA86.FEB JAV)

Név (name):Janos
E-mail:n/a

Dátum (date): 2012-03-14 12:56:30

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok,
Letrehoztam egy facebook csoportot azoknak akik erdeklodnek a retro szamitogepek/jatekok irant es cserere/eladasra kinalnak barmit.
Nyitott group, szeretettel varunk mindenkit!

A csoportot megtalaljatok a
- Retró számítógép/játék CSERE - nev alatt

illetve a facebook linken amely /groups/143295199112682/

Név (name):Gugi Zoltán
E-mail:n/a

Dátum (date): 2011-12-25 11:19:39

Hozzászólás (comment):
 Mindenkinek és a TVC-seknek!
Kellemes Karácsonyt
és
Boldog Új Évet Kívánok!
Gugi Zoltán
Vaszics

Név (name):Janos
E-mail:n/a

Dátum (date): 2011-12-15 16:37:03

Hozzászólás (comment):
 Tovabbra is keresek barmit ami TVC-vel kapcsolatos megvetelre, es keresem a regi TVC-seket is akik meg mindig probaljak "fenntartani" ezt a csodalatos kis gepet.

Név (name):Janos
E-mail:n/a

Dátum (date): 2011-12-12 13:01:42

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok, keszitettem egy group-ot a regi TVC-sek szamara a facebook-on, talan meg jobban sikerul osszehozni azokat akik meg foglalkoznak ezzel.

Megtalaljatok a -

Videoton TV Computer - TVC

nev alatt.


Udv, Janos

Név (name):Nemes Péter
E-mail:n/a

Dátum (date): 2011-11-01 13:10:40

Hozzászólás (comment):
 Átadó egy TV COMPUTER alapgép+ 1 db32kbyte-os bõvítés,tápegységgel,kazettás magnóval,sok játék és progi,floppy egységgel meghajtó nélkül,kézikönyvekkel és kiegészítésekkel.Nagyon szívesen átadom ingyen.Csak gyere el érte

Név (name):Vaszics
E-mail:n/a

Dátum (date): 2011-08-23 20:52:43

Hozzászólás (comment):
 Kedves Mindenki!
Meg van e a RAJZ.COM DOS-s képet kirakó program valakinek, mert a közösben, meg sehol sem találni. DOS alatt futó felhasználó által készített játék vagy egyéb nincs a TVC-re?
Üdv Vaszics

Név (name):Estella
E-mail:n/a

Dátum (date): 2011-08-22 04:50:43

Hozzászólás (comment):
 A few years ago I'd have to pay smeoone for this information.

Név (name):RP
E-mail:n/a

Dátum (date): 2011-07-16 11:51:32

Hozzászólás (comment):
 Na még egyszer, javítva:
TVC-s külsõ joy-t ill. Ûrhódító cartridge-ot keresek [az enyémet anno elajándékoztam :(]
Cserébe van RS 232 soros csatolóm ill. készpénzem.

Üdv,
RP

Név (name):RP
E-mail:n/a

Dátum (date): 2011-07-16 11:50:28

Hozzászólás (comment):
 TVC-s külsõ floppy-t ill. Ûrhódítól cartridge-ot keresek [az enyémet anno elajándékoztam :(]
Cserébe van RS 232 soros csatolóm ill. készpénzem.

Üdv,
RP

Név (name):vaszics
E-mail:n/a

Dátum (date): 2011-07-08 07:52:03

Hozzászólás (comment):
 Üdv!
Ha valakinek mûködõ soros(RS232) csatolója lenne átvenném.
további szép napot!
Vaszics

Név (name):Havasi Ferenc
E-mail:n/a

Dátum (date): 2011-06-25 16:55:28

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!
A padláson rendrakás közben elõkerült egy ilyen gép. Gyári dobozában, gyári kézikönyveivel, egy joystickal és néhány magnó kazettával. Nagyon szívesen átadom némi készpénz ellenében. Könnyû helyzetben vagytok, mert nem ismerem az értékét :).
Üdvözlettel: Ferenc

Név (name):Vaszics
E-mail:n/a

Dátum (date): 2011-06-02 09:04:41

Hozzászólás (comment):
 Kedves Mindenki!

Tudna Valaki segíteni abban, hogy assemblerben (gépi kódban - turbo
pascal inline(....)) hogyan lehet DOS , vagy CP/M (UPM) alatt, a 240-es bõvített funciókat meghívni - korrektûl, mert mindig "elszállt".
Köszi
Gugi Zoltá

Név (name):Janos
E-mail:n/a

Dátum (date): 2011-03-28 12:45:28

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok, valakinek elado TVC Floppy drive vagy kazettas magno ? Koszonom

Név (name):janos
E-mail:n/a

Dátum (date): 2011-03-16 10:49:38

Hozzászólás (comment):
 Szuper gep! Gyujtokent most vettem egyet, mar nagyon varom hogy megerkezzen! Eletem elso szamitogepe volt, ezen tanultam mindent :)

Udv Janos

Név (name):Vaszics
E-mail:n/a

Dátum (date): 2011-03-10 14:50:04

Hozzászólás (comment):
 Érdeklõdöm, hogy nincs-e Valakinek eladó TVC-floppycsatoló 3.5"-s floppydrive-hoz.
További szép napot!
Üdv
Zoltán

Név (name):vaszics
E-mail:n/a

Dátum (date): 2011-02-04 12:01:05

Hozzászólás (comment):
 Szép napot mindenkinek!
Az kérdésem lenne Sebestyén Pálhoz, vagy aki tudja, hogy 3.5" drive-hoz feltétlen szükséges a HBF-2-s csatoló, vagy mûködik HBF-1-s is (DOS-s)
Kösz

Név (name):Pál Csaba
E-mail:n/a

Dátum (date): 2010-09-18 22:02:28

Hozzászólás (comment):
 Szia! Örülök, hogy van egy ilyen oldal, ami emléket állít a VTC-nek. Annak idején '87 88' körül volt egy VTC verseny, ahová játékokat lehetett beküldeni. A testvéremmel mi is küldtünk be egyet, amit egy quartz játék alapján készítettünk. A címe Sea Ranger volt, és betöltés után palsoft felirattal kezdõdött a játék. Itt az oldaladon a Szörny játék produkál valami hasonlót, de a mi proginknak egy kicsit talán szebb volt a grafikája. Határozottan emlékszem, hogy pl. volt felhõ is az égen. Szóval nem tudom, hogy esetleg annak a forráskódja lett megbütykölve egy kicsit és szörny lett belõle. Ha esetleg rá akadnál egy Sea Ranger nevõ programra, annak nagyon örülnék.
Sok látogatót kívánok az oldaladnak,

üdvözlettel,
Pál Csaba

Név (name):RP
E-mail:n/a

Dátum (date): 2010-07-14 16:46:08

Hozzászólás (comment):
 Ha van valakinél eladó 32k-s bõvítõ v. Ûrhódítók cartridge, akkor az örömmel megvenném.

Üdv,
RP

Név (name):kks
E-mail:n/a

Dátum (date): 2010-06-11 08:55:18

Hozzászólás (comment):
 teszt

Név (name):Kovacs Janos
E-mail:n/a

Dátum (date): 2010-04-23 20:39:25

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!
Mitõl lehet az, hogy ha a WinTVC-ben a File -> Autostart file...-ra megyek, azt dobja vissza, hogy "Bad file." Köszi!

Név (name):Kiss Károly
E-mail:n/a

Dátum (date): 2010-04-08 18:35:37

Hozzászólás (comment):
 Hello, Reiter Tomi, ha hazajössz és vannak még TVC-s cucaid áthozhatnád hozzám.

Üdv.
KKS

Név (name):Szabó Attila
E-mail:n/a

Dátum (date): 2010-04-02 13:48:01

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!

Nekem ez volt az elsõ számítógépem, a mai napig mûködõképes. Programom nem nagyon volt hozzá, én írogattam rá programokat.
Örülök, hogy ennyi infót sikerült összegyûjteni ezen az oldalon a jó öreg TVC-rõl.
Annak idején csak magnóm volt hozzá. Szívesen vennék hozzá floppy drive-ot, illetve az oldalon is megtalálható HBF-2 -es kártyát.
Ha valaki tud segíteni, kérem keressen meg.

Elõre is köszönöm!

Szabó Attila
Név (name):Bagó István
E-mail:n/a

Dátum (date): 2010-03-12 09:31:19

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!

Elõbányásztam a régi VTC-s gépet, mûködik! 24 év után is, csak sajna, közben elvesztek a flopijai!
Tudna nekem valaki küldeni/másolni VTC DOS rendszerlemezt és bármi más progit ami a VTC dos alatt fut?
Még 20 éve írtam rajta Pascal progit is, de hol van az már...

Kösz!

Öreg

Név (name):bjoe83
E-mail:n/a

Dátum (date): 2009-12-17 21:24:39

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!

Régi vágyam egy IBM 5150/5160. Tudom, hogy alapvetõen TVC-sek vannak itt, de ha esetleg valaki tud egy ilyen gépet, akkor az kélem írjon!

Üdv.
Joe

Név (name):Tomi
E-mail:n/a

Dátum (date): 2009-09-28 16:11:58

Hozzászólás (comment):
 Jajj, meg tulajdonomban van egy VT-16 pc is kulso vinyoval, Nagyon ritka darab, valamint XT, eredeti, bontatlan, mukodo, op rendszerrel, ST-225-os vinyoval...

Majd konzultalunk meg, addig is udv...

Tom

Név (name):Tom
E-mail:n/a

Dátum (date): 2009-09-28 16:07:58

Hozzászólás (comment):
 Szervusztok!

RENGETEG MOTYOM VAN A TVC-HEZ!Floppy lemezek,hardware stb jelenleg Irorszagban dolgozok, tok veletlen talaltam az oldalatokra. Karacsony fele tudok ezugyben segiteni!

Udv,

T.

Név (name):Varga Viktor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2009-09-17 18:48:13

Hozzászólás (comment):
 Teszt IE

Név (name):Varga viktor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2009-09-17 18:46:59

Hozzászólás (comment):
 Teszt

Név (name):Sheme
E-mail:n/a

Dátum (date): 2009-07-22 08:30:40

Hozzászólás (comment):
 Valamikor írtál a Spectrum-os kártyáról. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt egy egyszerûbb kártyán nem lehetne megvalósítani? A Spectrum Rom-ot kapásból le lehet tölteni, azt gondolom nem nagy cucc beégetni valamilyen ROM-ba.

Nem értek a témához, csak az elképzelésem szerint egyszerûbben és sokkal olcsóbban is meg lehetne csinálni azt a kártyát.
Egyébként nem töltöttél be eredeti Spectrum-os játékokat? Az az igazi teszt - mert van C64-en is Speccy emulátor, de az meg csak a Basic-et emulálja.

Az a germánium dióda helyettesíthetõ Schottky-diódával? Az is alacsony feszültségen nyit.

Ja, a 32k-s gépeknél hogy menne a Spectrum emuláció? A kártyán esetleg lenne kiegészítõ RAM? És a TVC 64k+ gépen is használható lenne az emulátor?

Jut eszembe: memóriabõvítést hogy kezel a TVC? Például 128Kbyte RAM-ot is el tud lapozással kezelni? Van benne ilyen lapozóáramkör? Vagy valamilyen más, sw útja van?

Bocs a rengeteg kérdésért, csak érdekel.

Név (name):Rmtnkggz
E-mail:n/a

Dátum (date): 2009-07-10 03:37:31

Hozzászólás (comment):
 This site is crazy :)

Név (name):Tóth Norbert
E-mail:n/a

Dátum (date): 2009-07-05 22:35:29

Hozzászólás (comment):
 Nagyon tetszik az oldal, a napokban szermányoltam egy 64Kbyte-os TVC-t, azt próbálom programozgatni, de az adattárolásra csak egy MK27-esem van.Ha valakinek van esetleg eladó floppyja, és hozzá interfész az dobhatna nekem egy mailt, jól jönne a meghajtó. Mégegyszer gratulélok az oldalhoz

Név (name):Haszon Dániel
E-mail:n/a

Dátum (date): 2009-06-03 20:52:43

Hozzászólás (comment):
 Szépen megszerkesztett oldal, részletes leírással, szép képekkel. Habár sosem a hallottam a kütyürõl, kezd nagyon érdekelni. Kár hogy az én idõmben már nem voltak ilyenek.
Most a kezembe akadt 6 darab, mindenféle tartozékok nélkül, talán tápegységet tudok hozzá gyártmányolni PC tápból.
Ha valakit érdekelnek így egyben, koszosan, vagy csak 1-1 alkatrész belõlük, keressen meg e-mailben!

Név (name):Fggfzzph
E-mail:n/a

Dátum (date): 2009-05-22 03:31:50

Hozzászólás (comment):
 Very Good Site

Név (name):lorike
E-mail:n/a

Dátum (date): 2009-04-16 19:39:20

Hozzászólás (comment):
 9-10 éves voltam, mikor megkaptuk azt a bizonyos gépet. A Joysticot gyorsan tönkretettük a nagy "izgulásokban". Most a fél család nosztalgiázhat. Köszönjük..........

Név (name):viszlavszki dániel
E-mail:n/a

Dátum (date): 2008-12-05 13:32:31

Hozzászólás (comment):
 Helló!
Többször próbáltam üzenni ezen az oldalon.Valamikor szerkesztettem a TVC újságot.Szeretném felvenni a kapcsolatot a honlap szerkesztõivel!

Név (name):Bures Ferenc
E-mail:n/a

Dátum (date): 2008-08-08 21:52:17

Hozzászólás (comment):
 Gratulálok, szép gy&#369;jtemény. Régi szép emlékek!

Név (name):K.Tibor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2008-07-11 20:54:55

Hozzászólás (comment):
 Gratulálok a laphoz! Én 11 éves vagyok, de nagyon érdekelnek a régi számítógépek

Név (name):KKS
E-mail:n/a

Dátum (date): 2008-03-18 07:06:52

Hozzászólás (comment):
 Ha a HBF.ROM be van másolva az emu mellé indítás el&#337;tt, akkor az emu indítása után az alábbi utasítást add ki:
Ext 2
Ekkor ha minden ok bejön a prompt, itt már lehet írni hogy dir.
A játék indítás úgy megy hogy kilépsz a sima tvc-be és beírod load"név"


Név (name):viktor621
E-mail:n/a

Dátum (date): 2008-03-09 17:52:28

Hozzászólás (comment):
 helo!
HBF.ROM (ennélkül nem megy a floppy emuláció, csak be kell másolni az emu mellé)
Amúgy indítás: "load "progneve"
Üdv.

Név (name):Szipucsu
E-mail:n/a

Dátum (date): 2008-03-05 22:08:27

Hozzászólás (comment):
 Letöltöttem a WinTVC-t és néhány dsk formátumú játékot, de nem tudom ezeket a játékokat betölteni. Addig rendben, hogy a "lemez" menüben behelyezem és kijelölöm, de azután is a LOAD a magnóról akar tölteni, és pl. a DIR-t sem érti a gép. Mit kell csinálni ezekkel a DSK fájlokkal? Sztem írhatnátok kicsit errõl a honlapon. A WinTVC Olvassel.txt fájlját is átfutottam, de nem találtam benne erre utaló információt.
Sziasztok!

Név (name):viktor621
E-mail:n/a

Dátum (date): 2008-01-23 13:39:49

Hozzászólás (comment):
 Szevasztok!
Ha tud valaki segíteni hogy hogyan tudok tvc 64k+ ból sima 64K gépet csinálni az írjon nekem E-mail.t!
Elõre is köszönöm!
üdv.: Viktor621

Név (name):viktor621
E-mail:n/a

Dátum (date): 2008-01-08 11:29:25

Hozzászólás (comment):
 szevasztok most kapcsolódtam nemrég az oldalhoz, és nekem is van 2db 64K+ -os gépem, vannak játékok is kazettán, de ahogy nézegettem azok már fent vannak. 1-2-t még nemtaláltam de az nekem se mûxik :(. Ha valakinek van 1 fölösleges :) floppy cucca hozzá azt én szívesen átvenném...:)
Üdv.
viktor621

Név (name):dr.Gantner János
E-mail:n/a

Dátum (date): 2008-01-02 23:30:22

Hozzászólás (comment):
 Tisztelettel köszöntöm a rajongókat ! (és nem mellékesen a honlap üzemeltet&#337;ket !!!) Talán nem volt hiábavaló a " korai " PC &#337;rület,
amit próbáltunk gerjeszteni. (nekem is van még TVC-m bár jelenleg
nem üzemel) Akkori id&#337;kben nyakig "vétkes" voltam ezekben !(ld.éves
gyári beszámolók)

Név (name):KKS
E-mail:n/a

Dátum (date): 2007-12-19 13:09:51

Hozzászólás (comment):
 A levlista sajnos haldoklik, a prímlistát 'fejlesztik'. Ha megadod az e-mail címed, akkor fel tudlak rá venni!

Név (name):Tóth Gábor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2007-12-10 10:14:02

Hozzászólás (comment):
 Elsõ számítógépem volt egy 32KB-os, dual floppyval. Nagyon szerettem, sok programot írtam rá BASIC-ben. Egy DATACOOP nyomtatóm van hozzá. Annó szétszedtem és átépítettem egy álló PC szerû formátumra, beleépítve a dobozba a floppykat, tápot, stb. Sajna, idõközben a billentyûzet kezelése elromlott, már nem emlékszem melyik sor a mátrixból nem fogadja a leütést és elromlott a floppy kártya is. Kazettáról még mûködik, csak a billentyûzet hiba ne lenne. Az emulátor segítségével néha még most is írogatok programot, csak úgy magamnak. Még mindig kedvelem.

Név (name):od
E-mail:n/a

Dátum (date): 2007-12-07 14:44:14

Hozzászólás (comment):
 Hello, a levlistával mi a helyzet? Próbáltam feliratkozni, és sztem nem történt semmi. Üdv, od

Név (name):Bery
E-mail:n/a

Dátum (date): 2007-11-04 16:20:54

Hozzászólás (comment):
 Õrület! Nosztalikus levegõvételek között kattintgattam az oldalon. Itt láttam elõször jónáhány kiadott játékom borítóját :) Na meg több régi TVC-klubbos "szerzõtársam" alkotásáét is. Jó idõk voltak! Remek összeállítás! Respect az oldal készítõinek! Bery/SiL(Software in Lux)/Bertók Zsolt

Név (name):Tóth András
E-mail:n/a

Dátum (date): 2007-10-31 00:33:51

Hozzászólás (comment):
 Nagyon jó az oldal. Konkrétan nem sok közöm van a témához, de így is érdekes dolgokat olvastam. Szeretem a régi játékokat, úgyhogy különösen örülök neki, hogy egy ilyen emulátort találtam. Köszönöm, és további jó munkát.

Név (name):lala
E-mail:n/a

Dátum (date): 2007-08-28 21:23:29

Hozzászólás (comment):
 hali nekem kiskoromban az elsõ gépem volt kazettás játékokkal,volt olyan kazim amin kb 20 játék is volt ujra játszanék egyszer egy tvc-n örülök hogy rátaláltam erre az oldalra tisztelettel lala

Név (name):dobrovics zsolt
E-mail:n/a

Dátum (date): 2007-06-17 21:15:18

Hozzászólás (comment):
 örömmel láttam közel húsz éves programjaimat a listátokban.mindenkit üdvözöl:dobrovics zsolt

Név (name):Pettingmaster
E-mail:n/a

Dátum (date): 2007-06-12 13:33:22

Hozzászólás (comment):
 Szia!

Egyszerûen behalok: hogy tudott kiadni digi hangot a TVC? Itt is a hangerõ változatására egy pattanás hallatszott? (Halld: C64) És milyen volt a Speech Basic TVC megfelelõje?
Láttam az újságok között, hogy digi kép lenne a kacsafej? Kinek van ilyen képdigitalizálója?
Már csak azon csodálkoznék, ha valaki egy soros egeret kötne a TVC-re, valamint a rasztermegszakítást használva egy kurzornyi helyen az összes színt lehetne használni Graphic 1 alatt...

Nagyon jó, hogy a játékok ki vannak téve 0-X-ig, így ABC sorrendben meg lehet nézni a kínálatot.

Gratula!

Név (name):maccabeo
E-mail:n/a

Dátum (date): 2007-05-25 09:38:55

Hozzászólás (comment):
 I'm searching for a Videoton TVC system. I'll be in Budapest from 31/05 until 05/06 and, of course, available for local pickup :)Koszonom :)

Név (name):Jozefusz
E-mail:n/a

Dátum (date): 2007-05-05 19:52:25

Hozzászólás (comment):
 10 print"TVC A KIRÁLY!"
20 goto 10

Név (name):BT
E-mail:n/a

Dátum (date): 2007-04-20 21:18:34

Hozzászólás (comment):
 Gyári állapotú (bontatlan) Videoton TVC 64k eladó. Minden tartozékával. További info e-mail-ben

Név (name):Szabó Zoltán
E-mail:n/a

Dátum (date): 2007-04-13 12:32:56

Hozzászólás (comment):
 Üdv,

szívesen megvennék egy m&#369;köd&#337;képes Videoton TVC-t

Név (name):TVCMAN
E-mail:n/a

Dátum (date): 2007-02-23 13:22:50

Hozzászólás (comment):
 Éljen a TVC!

Név (name):Domokos Zoltán
E-mail:n/a

Dátum (date): 2007-01-09 20:01:12

Hozzászólás (comment):
 Üdvözletem! Úgy 1992 környékén kaptam egy akkor már eladhatatlan vadonatúj gépet. Ekkor 5 éves voltam, és nem igazán mélyültem bele a programozásba. Mostanában újra elõvettem a masinát, és elhatároztam, hogy komolyabban belemászok. Örömmel látom, hogy vannak még rajam kívül szép számmal, akik értékelik a régi dolgokat is.

Név (name):Veszprémi Károly
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-12-22 15:18:35

Hozzászólás (comment):
 1985-ben terveztem és építettem egy Z-80 alapú gépet, (saját op.rendszerrel, mûködött is!) amibõl sajnos anyagi okok miatt jóformán az összes alkatrészt egyéb célra felhasználtam és az amatõr NYÁK is a sok forrasztás miatt tönkrement. Ugy döntöttem, hogy mégegyszer nem állok neki és ezért '88-ban vásároltam egy használt TVC-64k+ gépet és NEM BÁNTAM MEG ! Azóta a mai napig ez a kedvencem és a barátaim sokszor mosolyognak rajtam miatta, sõt a fiaim néha korholnak azért, mert nem inkább PC-vel foglalkozom. Szerintem ebben a KATEGÓRIÁBAN NINCS JOBB GÉP A VILÁGON ! A hardware és a software is könnyen hozzáférhetõ (EXPSLOT), de BASIC-ból is remekel: gyors, 10 funkcióbillentyût lehet programozni, segíti a grafikát (ellipse, rectangle, poligon), és a különbözõ függvények gépi kódból is könnyen hívhatók. Mivel kevés software állt rendelkezésemre, ezért saját magamnak kellett írni hozzá assembler fordítót, "SPRITE"-tervezõt, kazetta másolót, stb. mindezt természetesen gépi kódban. Most épp egy HDD illesztéssel foglalkozom, ha kész lesz és valakit érdekel, szívesen rendelkezésre bocsájtom. A gondom a NYÁK készítéssel van, mivel ma már az ALFSET-lapokat szinte lehetetlen beszerezni. Ettõl függetlenül nagyon örülök annak, hogy mások is szeretik ezt a gépet, nem csak én ! Tisztelettel: Veszprémi Károly

Név (name):Vasti
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-11-11 23:16:42

Hozzászólás (comment):
 Jaj de jó ez az oldal!
Nekünk sem futotta Commodore gépre ;-), de valami 3000 forintért vettem szakközepes koromban egy 32k-s gépet újan, akkoriban "szórták" ki õket, már alig volt belõle.
Nagyon sokat programoztam, szerettem... Nem volt hozzá semmim, csak egy magnó. Azért a KnightOfLore nem volt rossz ;-))))

Üdv!

Név (name):Neo
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-09-22 07:51:18

Hozzászólás (comment):
 Hetekkel ezelõtt találtam ezt az oldalt. Nagyon megörültem neki. Ez úgy kerek ahogy van. Gratulálok. Látszik, rengeteg munka van benne. Szerencsére van olyan programom, ami nincs a listákon. Majd elküldöm. Kicsit zavar a videotonos évkönyvekkel kapcsolatban, hogy a nagynéném nevét egyik katalógusban sem találtam, pedig mindhárom évben (és az azt megelõzõ években is) a gyárban dolgozott, de mindegy. Ja, van egy eladó 64+-os gépem. Magnó, kazetták, és egy kb. 80 játékot tartalmazó audio cd hozzá. Még most is imádom, de így hogy van emulátor...
És mindenki nézze meg a primo-s oldalt is. Az is szuper.

Név (name):Sheme
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-09-01 20:09:30

Hozzászólás (comment):
 Hello!

Megáll az eszem, hogy még mindig mûködik a TVC-Spectrum emulátor!
A legjobb lenne valahogy áttervezni, hogy ne 1000 chipbõl álljon, hanem 3-5 db ból, vagy lehetõleg minél kevesebbõl, hogy lehessen gyártani.
Ha kész, vennél egyet, ha lehet.
Még egyszer, gratula!
Tényleg! Bata urat mintha láttam volna a Madách téri TVC-s klubban, ott volt még Sáfián Imre is, ha valaki még emlékszik.

Név (name):Horváth Zsolt
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-05-23 09:56:31

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!

Nagyon jól esik látni ezt az oldalt! Annak idején nem gondoltam volna, hogy ennyien tartoztak a TVC-táborba! Gratulálok az oldal készítõinek! Jólesik egy kicsit nosztalgiázni és látni, hogy egy korszak nem múlt el nyom nélkül. Sok sikert kívánok az oldal további üzemeltetéséhez!

Név (name):FRC#0032
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-05-17 16:52:10

Hozzászólás (comment):
 Hello!
Nagyon jó az oldal, pont olyan jó mint a gép! Nem tudja valaki megmondani, hogy lehet kilépni egy programból(pl.:végtelen ciklus esetén)?

Név (name):Rapid
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-05-15 13:41:09

Hozzászólás (comment):
 A minap a kezembe akadt egy Videoton VT 21400-as mátrixnyomtató, de nem tudom milyen driverrel tudnám aránylag mûködésre bírni. DOS-os gép nincs a térképen. :) Egyébként a nyomtató mûködik, a karakterkészletét ki tudtam belõle csikarni.

Név (name):Rapid
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-05-15 13:40:43

Hozzászólás (comment):
 A minap a kezembe akadt egy Videoton VT 21400-as mátrixnyomtató, de nem tudom milyen driverrel tudnám aránylag mûködésre bírni. DOS-os gép nincs a térképen. :)

Név (name):Atis
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-05-09 14:26:33

Hozzászólás (comment):
 Nagyon örülök ennek az oldalnak. Megkerestem a gépet,mai napig mûködik! Jó volt újra játszani ! Köszi mégegyszer!

Név (name):Józsi
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-05-03 17:31:01

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok! Eladó TVC 64+ gépet keresek megvételre, saját részre. Lehetõleg floppy-val, és ha van akkor játékokkal. Elérhetõségem telefonon: 06706046076 vagy a fenti email címen.

Név (name):vasutas
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-05-02 13:28:12

Hozzászólás (comment):
 Heló.Üdvözlök mindenkit ezen a "TVC mániás" helyen. Csak most találtan meg ezt a honlapot és nosztalgiával emlékezek a régi TVCre.
Emlékszen arra az idõszakra, hogy a kazettáról flopira töltögettük a programokat egy pec. epromkártyával(persze egy mûködõ TVC is kell hozzá). Ha valakit érdekel keressen meg talán az epromkártya és jónéhány progi is még megvan valahol a padláson.(NEM eladó de másolásra szívesem kölscönadom)
További sok sikert kívánok minden TVC rajongónak.

Név (name):KKS
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-04-05 12:02:20

Hozzászólás (comment):
 JGSS:
Be kell digitalizaláni wav fájlba és abból már lehet tvc-s programot csinálni.
Programok a Konvertálás->kazetta menüpont alatt

Név (name):JGSS
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-03-22 11:33:17

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!

A letöltések között van olyan program, amelyikkel lehet kazettáról floppyra másolni? Ha igen, melyik? Köszi.

Üdv: JGSS


Név (name):bandita
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-03-16 00:57:54

Hozzászólás (comment):
 Hali!

Nagyon jó kis oldal ,örülök hogy azért a magyar életérzés nem engedte a feledés homályába ezeket a gépeket. Az én életembe ugy kerültek bele a TVC formák hogy apám tanár a helyi általános iskolában ahova néha ovi helyett bevitt magával/ ez volt olyan 1988-89 tájékán/, és ott láttam ezeket a gépeket junoszt Tv re kötve. Aztán amikor én voltam 7. es ugyanott majd' tíz évvel késõbb vettünk három haverral iylen gépeket a megmaradtak közül 3 ezer forintért:).
Nekem még megvan, tápegységgel együtt, egyiket kidobták a szemétre :(:( a tápegysége megvan még, és egynek a sorsát nem tudom. Gratula az oldalhoz!

Név (name):Csíkos János
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-02-12 21:11:09

Hozzászólás (comment):
 Nagyon tetszik az oldal nekem is. Az én elsõ számítógép is Videoton TV Computer volt. Ezt késõbb eladtam egyik rokonomnak, majd õ egy másiknak adta és végül, tegnap újra hozzám került nagy szerencsémre. Úgy megörültem neki, mintha egy mai modern gép lenne :) Ha találok valami használhatót a közösség számára, majd megosztom én is.

Név (name):Pista
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-02-12 15:41:01

Hozzászólás (comment):
 A mail elirva volt a v @ akart lenni.

Név (name):Pista
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-02-12 15:39:39

Hozzászólás (comment):
 Csá...

Franko az oldal. Nosztalgiával tölt el. Csak igy tovább.
És egy kérdés... Egy rendszerlemez kéne nekem . Tvc hez. Azaz egy floppy dos indito rendszerrel. Ha tud segicsen valaki honnét lehet szerezni.

Név (name):Rákos Péter
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-01-27 22:29:11

Hozzászólás (comment):
 TVC-t vennék. Ha floppy is van hozzá, annak pluszban örülnék.

Üdv,
Rákos Péter
mice2@freemail.hu

Név (name):ColT
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-01-24 17:30:46

Hozzászólás (comment):
 Hello!

Nagyon jo az oldal! Nekem is TVC volt az elso gepem, es nagyon szerettem (mai napig van egy sajnos tap nelkul.)

Anyaggyujtes celjabol elnezhetnetek Tabra (ott lakok) mivel ott gyartottak a TVC-ket a Videoton gyarban. Sok emberke el arrafele aki nagyon ott van a hardverben.

Csak ig tovabb!

Név (name):Cser Zsolt
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-01-24 17:12:15

Hozzászólás (comment):
 Nagyon tetszik az oldal, nem gondoltam volna, hogy ennyi mindent sikerült összegyûjtenetek! Gratulálok ! Remélem még sok érdekes dolog fog felkerülni amibõl az érdeklõdõk még többet tudhatnak meg errõl a géprõl!

Név (name):László
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-01-23 11:58:54

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!

Valaki le tudná e nekem irni lépésenként, hogyan tudom futtatni a játékokat tvc emulátorral xp alatt?

Név (name):Barják László
E-mail:n/a

Dátum (date): 2006-01-07 19:05:38

Hozzászólás (comment):
 Nagyon örülök az oldalnak, feltettem egy kis TV-Computeres anyagot én is:
barjak.net
Üdvözlettel, László

Név (name):Hadar Dávid
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-12-25 21:19:45

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok! Ma fedeztem fel ezt az oldalt (google), egyszerûen szóhoz sem jutok... Letöltöttem gyorsan a régi játékokat, és már vagy 10 órája játszom folyamatosan, de annyira jóóó!
Technikai babrálásról annyit, hogy jómagam még az RGB monitor-jel kimenetet is használtam, különféle vezérlésekre.
Írtam hozzá egy pár soros progit, ami a különbözõ gombok lenyomására "set paper"-rel mindig újabb 3 sort szinezett be, ezzel növeltem a csati küönbözõ lábain a feszt. A szinek variálásával pedig ugye 3 különbözö vezérelhetõ kimenetem volt (R; G; B;) amin dolgozhattam... :-) Azok a régi szép ídõk...

Név (name):KKS
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-12-12 10:34:06

Hozzászólás (comment):
 Igen, létezik Spectrum Emulator cartridge TVC-hez.
Több infót róla késõbb találsz majd a weboldalon.
(meglepi)

Név (name):Sheme
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-12-09 18:11:24

Hozzászólás (comment):
 Hali!

Rettenetesen örülök az oldalnak! Sajnos már nincs meg a 32k-s TVC-m, de könnybe lábadt a szemem, ahogy látom-olvasom a cikkeket/képeket.

Itt van pár Mikroszámítógép Magazin, amint van idõm, frissítem, biztos lesz még benne TVC-s cikk - mintha az 1989/6-osban Cjanavecz Attila Sprite editora benne lenne.

http://pcvilag.muskatli.hu

További jó munkát kívánok!

Ja, még valami: állítólag létezett(?) Spectrum Emulator cartridge TVC-hez. Ez igaz?

Név (name):szucs_t
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-11-13 09:40:51

Hozzászólás (comment):
 Szörnyen jó oldal!

Név (name):KKS
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-11-02 07:47:06

Hozzászólás (comment):
 Igazad van 6.5 Mhz kijavítom....

Név (name):Benyovszky Gábor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-11-01 22:22:35

Hozzászólás (comment):
 Hello, ezt a szöveget az adatokat tartalmaz&#369; lapról másoltam le és biztosan 100% hogy hibás:

"Kimenetek: TV kimenet PAL (25-40 csatorna közt), hangvivõ képvivõ + 9,5 MHz, FM"

Javítsd ki vagy 5,5 MHz-re, vagy 6,5 MHz-re...

Benyovszky Gábor

Név (name):miroli
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-09-26 16:35:53

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!

Legrégibb barátom Kiss Karesz ( 2 gyerekes apuka! + website-fejlesztõ) szûnni nem akaró TVC-imádata újra felkeltette bennem az érdeklõdést a TVC-s játékok iránt. EMULÁTOR -> PROGRAMOK -> NAUTILUS adj neki!

Izgalmas 1-2 órát vártam, mint régen, amikor is egy egész napot!!! izgultam végig, hogy az elsõ küldetésen végigmenjek, DE:
gyerekek, nem aktív a kontrolpanel a játékban, így nem lehet vele játszani. Valamit csináljatok az emulátorral, újra szeretném átélni a nautilus hangulatát!

Egyébként ezt leszámítva egész jó lett a legújabb emu verzió.

ÜDV: M. Roland, Pécs

Név (name):Neuf
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-09-17 18:41:56

Hozzászólás (comment):
 Ilyenkor sajnálom, hogy nem születtem 10 évvel korábban.

Név (name):Lénárt Attila
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-09-10 23:39:31

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok TVC-sek!
Nagyon szerettem ezt a gépet.Nagyon egyszerû volt kezelni.És mindíg lehetett tudni mit miért is csinál.(bárcsak a pc-is ilyen lenne).
Igazából csak a sebessége szabott határt a lehetõségeinek.
A Kós Géza féle assembler progival szuper volt.
Csináltam hozzá egy grafikon rajzoló szerkentyût ,simán a magnókimenetre amivel erõsítõk átviteli karakterisztikáját lehetett mérni.Aztán meg egy 8 bites ki/be-meneti kártyát amivel hangot lehetett digizni, meg multimeterként ,szkópként lehetett használni na meg a dobgépemet is az vezérelte.
Most épp a régi kazettáimat konvertálom az emu-hoz.
Ha kész leszek megosztom veletek is a képeket, progikat.
A másolásvédett prigikhoz csináltam egy copyprogit amivel simán lehetett másolni meg összefûzni akármelyik programoot.
Tápot újat kellett gyártani hozzá meg a RAM-ok is cserére szorultak,
de azóta is mûködõképes.
Jó lenne ha a PC-met is ilyen szinten ismerném.

itt találhattok már pár dolgot:vakandak.atw.hu

Köszönet a munkátokért!!!

Név (name):Árpi
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-09-08 21:58:44

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok
Van 2 db tv-computerem, az egyikhez b&#337;vít&#337; (32KB)és egy floppy illeszt&#337; is van.
Érdekelne,valaki a floppy illeszt&#337; használatával kapcsolatosan útba tudna-e igazítani? (Videoton eredeti)
MILYEN FLOPPY DRIVE? LEMEZEK? UTASÍTÁSOK,ECC...

Név (name):Lőrinczy Zsigmond
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-08-25 18:21:15

Hozzászólás (comment):
 Szervusz gulyat!

Én a WinTVC-vel próbáltam WAV-file-okat beolvastatni, részben sikerült is... ugyanerre a célra barkácsoltam egy programot is, itten van: http://web.axelero.hu/lzsiga/wavread.zip Nagyon kezdetleges még, várom a visszajelzéseket.
A WAV 8-bites monó legyen, 44100 minta/sec... a digitalizálás elõtt a magnófejet addig kell csavargatni, míg a sípoló hang a legélesebb lesz...

Név (name):Viktor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-08-25 11:54:29

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!

Tetszik az oldal! Nem is tudtam, hogy a TVC ennyire elterjedt volt. Nekem EP-m volt, de jártam BASIC tanfolyamra az Almássy térre, ott egy TVC jutott nekem:) Ennél jobban nem ismerem, de az emulátort kipróbálom!
Egyébként meg 8 bitesek rule!:)

Név (name):gulyat
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-08-21 16:31:55

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok TVC-sek!

Nagyon örültem az oldalnak, valaha én is lelkes éjszakai programozó voltam (TVC-n). Ebbõl adódik a kérdésem is: mivel a régesrég megírt programjaim csak szalagon vannak meg, lehetséges lenne-e, hogy azokat használjam az emulátorban. Pontosan arra gondolok, hogy az esetlegesen pl. ".vaw"-fájlá alakított hangot tudja-e használni vmelyik emulátor? Elnézést, ha a kérdésem kissé naív vagy esetleg már valaki feltette..


Név (name):Golubeff Róbert
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-08-15 18:45:09

Hozzászólás (comment):
 Jé, mit találtam, sziasztok, mindjárt végig is olvasom. (egyébként résztvettem a fejlesztésban, meg én irtam a bridzs meg sakk könyveket, meg a VTDOSban is valamiket, meg EPROMégetõt, meg mittudomén.

Név (name):KKS
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-07-15 11:30:11

Hozzászólás (comment):
 Lõrinczy Zsigmond: Nem tudod már visszaszerezni a géped, vagy a programod? (Szívesen legyõzném a novotrédet :)

Amúgy szívesen látunk a levelezõ listánkon is.

Név (name):Kollár Zoltán
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-07-12 12:32:37

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok! Ha kell vkinek 4116-os orosz! DRAM (kb 100db), vagy 2716 EPROM (kb 50 db), esetleg 8080-as proci (kb 10 db) vagy bármi múzeális, de mûködõ alkatrész javításhoz, az bátran írjon!

Név (name):Lőrinczy Zsigmond
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-07-11 15:26:35

Hozzászólás (comment):
 Sajnos az egész mindenséget eladtam tizensok évvel ezelött. A floppyhoz házilag barkácsoltam meghajtó-rutint, de kazettáról kellett betölteni, mivel EPROM-ot nem tudtam írni... többé-kevésbe PC-kompatibilis volt.

Annó a kalandjáték-készítés érdekelt legjobban (vö: Kincsek és Kardhalak), magam is barkácsoltam egyet TVC BASIC-ben "Ylvin" címmel... a legtöbb pontot a "Novotréd" nevû szörny megöléséért adta.

Név (name):KKS
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-07-11 11:40:21

Hozzászólás (comment):
 Lõrinczy Zsigmondnak:
Hogy is volt ez a floppys dolog?
Nem írnál errõl bõvebben?
Esetleg a tápról valami ami megmaradt?

Név (name):Lőrinczy Zsigmond
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-07-08 13:16:31

Hozzászólás (comment):
 Ahogy nézegetem a site-ot, visszaemlékszem a legszebb pillanatokra, pl
-a tápegységben rendszeresen tönkrement egy bizonyos tranzisztor, végül egy teljesen másikat csináltattam, csak a csatlakozó maradt meg a régib&#337;l; az új táp még egy (átalakított) Commodore adatmagnót is meg tudott hajtani
-az egyik 4116-os RAM is elromlotta gépemben, egy BASIC-programmal megkerestem a hibás bitet és kicseréltem az érintett IC-t (második kísérletre találtam el, hogy melyik az)
-a védett, önindulós programoknál betöltés közben a Ctrl-P -t kellett nyomni, utána a Ctrl+Esc -cel megállítani &#337;ket...

Név (name):Lőrinczy Zsigmond
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-07-06 10:09:52

Hozzászólás (comment):
 Nekem is volt ilyenem, BASIC-ben írtam hozzá Assemblert, egy WD1770-es vezérl&#337;vel interface-t barkácsoltam egy MOM 1800/900-as floppyhoz (35 sáv * 8 szektor * 512B = 140KB)... (a programot hozzá kazettáról kellett betölteni).

Név (name):Rákos Péter
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-06-25 23:51:07

Hozzászólás (comment):
 Szervusztok,

Archiválni kezdtem a régi 5,25-ös lemezeimet a PC-men és kezembe akadt 3 TVC-s floppy-m. (!)
Emlékszem, hogy az egyiken vannak a saját assembly-s fejlesztéseim (egy része megjelent a Mikroszámítógép magazinban, másik része 3D-s vektordemó, akkori Amiga beütésre), viszont nem tudom a PC winchesterére másolni.
Ha valaki tud segíteni, annak megköszönöm plusz cserébe felajánlom a lemezen talált anyagokat a köz javára.

Üdv,
Rákos Péter
mice2@freemail.hu

Név (name):KKS
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-06-10 07:37:14

Hozzászólás (comment):
 A 2.2-es TVC emut amíg ez az oldal nem lesz kijavítva letöltheted a
tvc.fw.hu oldalról

Név (name):vaszics
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-05-12 10:53:07

Hozzászólás (comment):
 Hi!
Örülök, hogy megtaláltam megint EZT az oldalt.
A 2.2-es verziót nem lehet letölteni és jávát.
Kicsit bõvebb ismertetõ jó lenne, mert nem megy
minden elsõre. Hova lehet feltölteni?
szevesztok

Név (name):gizmo
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-05-07 07:02:56

Hozzászólás (comment):
 hi.
Letõltõttem ados box-ot elkeztem fel rakni de a telepités 6. pontnál
elakadok ugy látszik nem tudom letõlteni a D-FEND profilt a TVC emulátorhoz ha valaki eltudná kûldeni levélben azt megkõszõném
gulyaspeter@netquick.hu

Név (name):Albert
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-04-10 23:34:31

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!

Van egy eladó 64-es TVcomputerem. Táp van.
Ha érdekel, írj!

( Én mindíg hülye voltam hozzá.)

Név (name):Máté
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-02-24 23:40:59

Hozzászólás (comment):
 Igen, mutass pár képet, engem érdekelne.
Üdv.
Egyébként király az oldal, végre újból játszhatok régi kedvenc videotonos játékokkal.

Név (name):nermál
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-02-03 16:51:35

Hozzászólás (comment):
 Nektek kellenek a képek a cirill billentyûs TVC-rõl?

Név (name):Robi
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-01-23 21:57:14

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!

Végre megtaláltam az oldalatokat! Nagyon jó látni, hogy nem csak a C64 és a többi mikro gép létezik.
Nekem TVC 64k-s gépem van.Sem floppim, sem nyomtatóm, még a tápegységemet is egy ledobott PC-és tápból csináltam.Ezért megköszönném /és fizetném is / ha valakinek lenne bármilyen kiegészítõje.

Elõre is köszi!

U.I.: For ever TVC!

Név (name):Major Gábor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-01-20 23:57:07

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!
Nem semmi, hogy rátaláltam az oldalatokra! Valamikor réges rég, a második számítógépünk volt a TVC (elõtte egy Homelab3-at raktunk össze a bátyussal). Írtunk rá egy pár játékot és átírtuk az InterKarate Pluszt és az Elite-t, meg csináltunk egy Pöttöm Peti nevezetû játékot. Abban az idõben a három játékot egy csomagban árultuk és kb 200 db-ot adtunk el belõle. Na ja a régi szép idõk! Ha nagyon megkotornánk a szekrények mélyét még megtalálnánk mindent hozzá :))).

Gratulálunk a szerkesztõknek!

Név (name):Tomek
E-mail:n/a

Dátum (date): 2005-01-12 15:13:40

Hozzászólás (comment):
 Akad esetleg kolléga, aki 1989-90 körül a pannonhalmi bencéseknél tanult? Számtech-szoba ("bézik-terem"), TVC gépek színes monitorokkal, floppyval, döglött joystickkal... :)

Név (name):Gergő
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-12-31 23:42:54

Hozzászólás (comment):
 BUÉK.
Minden tvc-s nek és a lap készítõinek.

Név (name):Gergő
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-12-28 22:06:35

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok.
Jó ez az oldal most vagyok itt elõször.
Nekem ez volt az elsõ gépem 1997-ig.
Nekem még van két mûködõ képes állapotú gépem.
Nagyon jjó hogy találtam végre emulátor a rég hogy talááltam emulátort a régi gépemrõl így ez által vissza jön a gyermek korom egy része is.
Sziasztok.

Név (name):Sheme
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-12-12 18:57:29

Hozzászólás (comment):
 Hello!

Le a kalappal, ez tényleg nem semmi! Anno szintén volt egy TVC-m, emlékeim szerint a 32kb-os változat volt meg. Floppy-m nem volt hozzá. Grafikailag jó gyors volt Basic-ben. Már nincs meg, de örömmel emlékszem vissza rá. Egyik kedvencem a Bányász volt.

Van pár Mikorvilágom, amint szerzek véglegesen egy HP5300c scaner-t bescannelem és elküldöm Nektek a TVC-s részeket.

Név (name):747
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-11-14 00:39:03

Hozzászólás (comment):
 mosomedve!

OSXre van GUI a DOSbox-hoz, Radnor-nak hivjak. abban futtathatod a TVC emulatort.
http://sveinbjorn.vefsyn.is/radnor
ingyenes.

Név (name):Varga Viktor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-11-03 09:27:33

Hozzászólás (comment):
 KKS és Mosómedve részére
A DOSBOX jó megoldás, az emulátor futni fog vele, azonban lesznek olyan TVC-s játékok, amik nem fognak mûködni. Ez még sima DOS esetén is így van.

Név (name):KKS
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-11-03 08:04:53

Hozzászólás (comment):
 Helló mosómedve :)
Remélem elolvasod még a vendégkönyvet.
A megoldás a problémádra a Dosbox ami OS-X-re is létezik.
Ha ezt feltelepíted már van is Dos-od, amin fut az emulátor.
Ha sikerül akkor írd meg a tapasztalataid légyszíves.
Köszi.

Név (name):mosómedve
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-10-25 01:51:00

Hozzászólás (comment):
 Hello Mindenki!

Hát... lehet, hogy a TVC óta tart az a perverzióm, hogy olyan gépem legyen, amibõl kevesebb van...

Most épp Mac OSX oprendszert használok egy gyönyörû Apple powerbook-on..., csakhát nem fut rajta az emulátor... még a javas is csak egy szép fekete csíkot mutat...
nem tudja valaki, hogy Mac-re elkészült-e az emulátor? Vagy csak PC-n van? valaki át tudná-e fordítani rá esetleg?

Sajna nem vagyok programozó, annak idején is legfeljebb egy "o" karakterekbõl álló névnapi virágot alkottam meg :o)

És persze, hogy C64-ért sírtam, de nehéz gyerekkorom volt, így marad a TVC... és imádtam... és rengeteg progi volt hozzá, de most csak két kazim van, de már nincs meg az MK27...

üdv:

mosó


Név (name):Csontos András
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-10-15 12:31:14

Hozzászólás (comment):
 Korábbi igéretemnek megfelelõen reprodukáltam az átkapcsolható, 2-féle BASIC-kel átalakított TVC (HBA panel) átépítési metódusát, és dokumentálva elküldtem a szerkesztõnek. (Ha valakit érdekel.)

Cs.

Név (name):Musaic / Redward Studios, Inc.
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-09-28 19:29:29

Hozzászólás (comment):
 Még valami: annak idején "Flighter Software Ltd." névvel nyomultam. Hálás lennék, ha pár programom fellelnétek... :)

Név (name):Musaic / Redward Studios, Inc.
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-09-28 19:22:21

Hozzászólás (comment):
 Örülök hogy ilyen lapok is vannak. :)
Én nagy TVC-s voltam, holott mikor szüleim megvették, azt hittem megkergülök, hogyan választhatták pont ezt...
Basicben nyomultam sokat, aztán összejöttünk egy haverral, akit a gép által ismertem meg. Kés&#337;bb közös pc-s kiadott játékot készítettünk.. :)
Major Tamásnak hívják, &#337; konvertálta át azt a programot, amit tudomásom szerint SENKI más: a spectrumos Elite-t..
Sokat tudnék mesélni, pl. out-os parancsokkal elért "varázslat"-okról, stb.. De most ennyi. :)

Név (name):Rácz Tamás
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-09-15 20:06:25

Hozzászólás (comment):
 Az iskolámban, lomtalanításkor találtam egy tvc-t minden nélkül, és egy tápegységet szeretnék kérni hozzá, ha valakinek van egy fölös tápegysége, azt megvenném, kérem értesítsen az e-mail címemen

Név (name):S.Balázs (eredeti nevem)
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-09-15 17:43:24

Hozzászólás (comment):
 ELADÓ KOMPLETT VIDEOTON TV COMPUTERT KERESEK....AZ SE BAJ HA DOS_OSRA ÁTALAKITOTT...FLOPPY IS JÖHET
PÉZ MEGJELÖLÉS MENNYI
MIK VANNAK BENNE
IDE IMÉLCIMEMRE

Név (name):Szalacsi Sándor vagyokk....
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-09-15 17:41:28

Hozzászólás (comment):
 Hello
Én is kb 1989ben ismertem meg a TVCt, ált. iskolám (Vasvári,Szfváron) akkoriban vett...vagy 1990ben?fene tudja...1984-92ig jártam oda
kkirrááállyyy
többfajta magyar kijelzö volt hozzá,föleg TVk, és egy db szines, a tanári géphez...8csatornás szuper hordozható Vidi, aranyhoz hasonló szinü....ahhoz volt a dupla floppydrájv is...a többihez különféle magnók,legtönn BRG MK-29es...néhányról le lehetett kapcsolni a hangot adatlejátszásnál, de kb felénél nem...akkor ment a hardrock-techno a hangszórókból...
:-)
van is valahol egy eldugott hangfelvételem, egy szobányi emberke ábrázolva, akkori kortársaim..pl játék közben káromkodás, tanárnö visszajön és leszúr,stb...
:-) kár hogy már csak kisebb darabokban...de megvan a kazetta egyben csak belevéve néha zene

Név (name):mihail
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-09-09 16:26:28

Hozzászólás (comment):
 Köszi, jó volt a nosztalgiázni.
A középiskolában TVC-k voltak.
Sajnos nem lettünk informatikai nagyhatalom, pedig a lehetõségek adottak voltak.

Név (name):Patonai Zsolt Gábor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-09-08 20:23:48

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!

Bombasztikus az oldal!!!!!!!! Nagyon teccik!
... és ha valaki a jövõben (bármikor) rábukkan
a saját vagy más TVC-jére, az legyen szíves hívjon fel, meghálálom!
Szeretnék én is összerakni egy mûködõt belõle, sajnos az enyémet
anyukámék anno eladták! :(

Itt van néhány kép az induló gyûjteményemrõl:
http://ebola.websun.hu/8bit
(az oldalon a telszámom elérhetõ...)

Minden segítséget köszönök elõre is!

Név (name):Balázs András
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-08-29 20:53:21

Hozzászólás (comment):
 Hy.

Nagyon tetszik a honlap.
A minap vettem elõ régi kedvenc gépemet. Na most jön a lényeg.
Volt egy nagyon rendes ember aki Fehérváron lakott és küldött nekem listakazettát. Én küldtem neki üres kazit és ugy másolta fel rá a listát Print "*" módszerrel. Ha valaki magáraismer kérem jelentkezen az emilemre. Szeretnék vele beszélni.

üdv mindenki.

ui. Még azt akartam hozzáfüzni hogy MOLMIX Studió és Molnár János

Balázs András

Név (name):Dago
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-07-26 22:15:53

Hozzászólás (comment):
 Nagyon örülök, hogy vannak még akik szükségét érzik a mai világban emléket állítani egy géptípusnak és a honi számítástechnikának. Gratulálok az oldal készítõinek a kíváló munkájukhoz, csak így tovább!

Mit is irhatnék a 2. számítógépemrõl? Rosszat biztos nem! Nagyon szerettem és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy szinte egy full configgá tudtam bõvíteni anno fehérvári tanulmányaim alatt!

Config:
TVC 1.2/2.2
Szines monitor,
DOS 1.2 kártya,
DOS / CPM(UPM? régen volt már) Floppy vezérlõ és floppy
VT 21000 nyomtató

Mai napig van egy dobozos mûködõképes TVC-m a polcomon. Egyszer belenéztem a belsejébe, hát elég vadul néz ki, mintha egy developer gép lenne (a nyák nem is látszik a sok huzaltól)

Még a nyáron elõbányászom a féltve õrzött TVC-s irományaimat szkennelem és küldöm õket.

Név (name):alvaro acwellan
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-07-24 21:10:38

Hozzászólás (comment):
 (bocs a mailcimert, nem akarom, hogy valami spambot kibanyasszon innen :o)
Anno nekem is volt tvc-m, sot rendeltem dolgokat a szentesi tarsasagtol is, szereztem a gephez eprom modot (1.2/2.2), meg dosos floppyt es meg par dolgot, nagyon szerettem, irtam is kisebb programokat - es nagyon orultem par eve, mikor raleltem az emulatorra, meg most is, hogy ezt az oldalt megtalaltam. jelenleg dosbox alatt futtatom a tvcemut, ez a sors igazi fintora, az emulatorhoz is emulator kell, de sebaj, a gep mar ezt is elbirja :D

amit kerdeznek, voltak annak idejen mas jatekok is, amiket sehol nem lelek fol a neten, pedig nemelyik nekem is megvolt, csak kazettan, es leserult alatta a szalag, igy floppyra mar nem kerultek at :-/
ilyen pl. a galaxy, amire mindig nagyon kivancsi voltam, de akar a war2 is, aminek viszont csak a demoja volt meg :(

gyulnek ezek?
persze ha magamnal talalok programot, ami itt nem lenne, azert is szolni fogok, s elkuldhetem ;)

a masik: az emulator utolso verzioja mikori? mert nekem elegge ugy tunik, hogy "megallt" a fejlesztes... es egy kerdes meg ide: egyszer valahogy sikerult elinditani alola a heartland-ot, de soha tobbe, es fogalmam sincs, mit csinaltam :confused: - se 1.2, se 2.2 basickel nem hajlando elindulni :-/ valami tippje van erre valakinek?

es meg arra is, hogy mindenki kisertetkastely verzioja ugyanugy hibas, mint az enyem, es az, amit sikerult a napokban letoltenem? (pinceben "memoriaszemetes" reszek)

na, abbafejezem, dehogy tudok ejszakas muszakban ertelmesen irni :-/

Név (name):Willy
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-07-23 22:40:20

Hozzászólás (comment):
 Sok sikert a honlaphoz és a kutatómunkához. Az egyik rokonomnak volt ilyen gépe, de alig 1-2 programunk volt hozzá. meg is lepõdtem, hogy ennyi mindent felleltetek.
Csak sok sikert tudok kivánni
Sziasztok

Név (name):Ódor András
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-06-26 09:00:39

Hozzászólás (comment):
 Üdv mindenkin!

Az oldal rátalálásán felbuzdulva megdurtam az arhivumomat és megtaláltam a TVC újság 27 számát. Felszkennerelem és elküldöm a szerkeszt?knek.

Név (name):OLI
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-06-25 22:52:00

Hozzászólás (comment):
 Az oldal nekem is nagyon tetszik. Valamikor 89-ben találkoztam a VTC-vel, valami repülõs játékot láttam, nagyon tetszett de sajnos nem játszhattam, mert az akkor kiváltság volt :) Azután középiskolában még a kollégiumban nyúztuk esténként. Jó volt, még a magnóért is sorba kellett állni :)
Hát... jók ezek a régi gépek. Énis eladtam a C64-et és vettem egy PC-t. Persze megbántam. Azóta vettem 2db. C64-et, itt pihen a szekrény tetején. Szívem szerint összegyûjteném az eddig megjelent összes régi gépet. Fõleg a magyarokat. Ha technikailag nem is a csúcson vannak, de szuper, hogy pl. minden program magyar nyelvû. TVC-n a Csavargás a Gombák Birodalmában a kedvencem, bár nem érek el benne túl jó eredményt. A PRIMO-s oldal is szuper! Nagyon tetszenek az ujságcikkek is. Gratulálok az oldalhoz!

Név (name):Ódor András
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-06-25 15:08:10

Hozzászólás (comment):
 Üdvözlet minden TVC-snek.
Nosztalgiával olvasom a leveleiteket, ugyanis én voltam az egyik tagja a szentesi csoportnak. Mi szerkesztettük a TVC újság egy csomó számát.
Teljesen bele voltunk ?rülve. Mi voltunk a Csongrádmegyei segítség központ. Nem volt olyan program ami nekünk ne lett volna meg. Meg volt minden anyag, leírás amit a TVC-hez kiadtak. Kapcsolatba voltunk a Székesfehérvári fejleszt?vel is. T?le kaptuk (vettük) a leírásokat. A TVC-met kb. 5 éve eladtam, már sajnálom. Nagyon jó kis szerkezet volt. Benne volt az összes operációs rendszer, fel volt turbózva az órajele stb.
Nem is gondoltam volna, hogy ennyi megszállott volt(van).
Örülök neki. Körbenézek és ami megmaradt a leírásokból közkincsé teszem.
A hozzászólásokat olvasva nagyon sok ismer?s nevet vettem észre.
Gratulálok az olad fenntartójának.

További sikeres munkát kívánok!


Név (name):Csontos András
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-06-14 17:38:16

Hozzászólás (comment):
 Üdv minden régi (és új) TVC-snek, az I.ker (Bem rakpart) mûvelõdési ház néhai TVC klubjára (nosztalgiázva) emlékezve. (Ott rendesen folyt a harverelés, szoftverelés akkoriban.)
(Sheme 2003.06.17.-ei levelére: a név: Czanjavec Attila elékeim szerint, és szerintem a "szemüveges srác" is õ.)A kérdéseken fellelkesülve szétnézek, nincs-e valami maradék TVC információm még alaposan eldugva,ha pár hónapon belül nem jelentkezem, akkor nem találtam semmit.
Gratulálok az e-laphoz, még nekem is adott új információt, pedig valamikor "benfentesnek" számítottam.

Cs.

Név (name):Kovács János
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-05-31 16:48:12

Hozzászólás (comment):
 Nagy örömmel fedeztem fel ezt a honlapot - nekünk is a TVC volt a kezdet.(én 45 éves voltam akkor és alig fértem a géphez a gyerekek miatt.(külön üdvözlet T.B.-nek, a Törpe volt az egyik kedvencem.)Természetesen nem értek úgy a számitástechnikához,mint itt egyesek,inkább csak játszani szeretek (...kérem én még nem játszottam -ahogy a költõ irja). Maga a gép, TVC 64K+ ott porosodik a szekrényben, talán még jó is,-van néhány szakkönyv és kazettás játékok.Ha valakinek kell,lehet hogy eladom,csak a pénz miatt.
Mindenkit üdvözlök!!!

Név (name):Dőde
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-05-26 19:08:25

Hozzászólás (comment):
 Imádom ezeket a régi vasakat.Most egy számítástechnikai boltban dolgozom, de olyn személytelenek ezek az új gépek (hiába adesign, crom stb.)nincs párlya annak az érzésnek ami akkor fogott el mikor állt. iskolában odaültem egy ilyen gép elé és bámultam a yunoszt tv-t.

Név (name):Zeno
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-05-25 15:50:58

Hozzászólás (comment):
 Nem tudja valaki, hogy van-e valamilyen lehetõség rá, hogy a .cas kiterjesztésû file-okat floppy meghajtó nélkül be lehessen tölteni a TVC-be?

Egébként szenzációs az oldal, minden elismerésem a gazdáinak. igazán szép kis gyûjtemény.


Név (name):Nagy Zoltán
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-05-25 09:20:37

Hozzászólás (comment):
 Tiszta õrület, hogy ilyen oldal is van... a TVC nekem is az elsõ gépem volt, 12800Ft-ért vettük a Centrumban, Székesfehérváron. Azután folyamatosan fejlõdtem: magnó, Junoszty, Floppy is lett hozzá...
Akkor voltam elsõs szakközépiskolás. Persze én is írtam néhány progit rá, legjobban a másolóprogramra voltam büszke, ami a videomemóriát is használta átmeneti tárolásra, sõt maga a progi is ott futott. Ez persze a képernyõn is látszott.Akkoriban már nagyban ûztem a dolgot, még postán is terjesztettem a szoftvert. Csoda, hogy le nem buktam...Fehérváron volt egy TVC klub, ott gyûltünk néha, meg Csákváron egy nyáron ("csákvári napok") összefutottam egy csomó másik TVC-sel, sõt ott jutottam hozzá egy repülõgépszimulátorhoz, ami BASIC-ben íródott... LAssú volt, de reális :)
Azután a fõsulira jártam, amikot vettünk egy IBM XT-t (640kB RAM, 360kb FDD...) a TVC-t el is adtam rögtön. Kár.

Név (name):Exler Norbert
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-05-10 21:24:28

Hozzászólás (comment):
 Hi All!
Nálunk is elsõ családi gép volt a TVC, volt floppy disk driver és SPACE INVADERS cartridge, meg csili-vili junoszty hozzá (piros), amin a nevelõapám faragott egy videobemenetet (fogalmam sincs, hogy csinálta), csak aztán nevelõfater elköltöz, s vele a gép is. Azóta párszor töltöttem le emulátort (most is), de sosem ment. Ebben jó lenne kis segítség, ha tud valaki pls, tudom, hogy lámer vagyok, de nem fut (csak kurzor villog a sarokban) PIII 1.2 GHz xP. De most eljött az én pillanatom! A VATERÁN licitáltam TVC-re és nyertem 3700 Ft-ért egyet. Ha valaki tudna ÛRHÓDÍTÓ cartridge-t akkor az a menyország lenne. Kazettás progik fellelhetõk valahol? Elõre is köszi bármi segítséget (emu és egyéb)!

Norbee

Név (name):Refresh
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-04-26 20:53:25

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok! :-))) Nagyon-nagyon örülök ennek az oldalnak! 26 éves vagyok és anno még 89-ben az elsõ számítógépem volt a TVC 64K+. Még ma is emlékszem a zöld karakterekre és villogó kurzorra. Hát nem semmi varázsa volt! Aztán lettek rá játékprogik is szép számmal. Az egyik kedvencem a "Bolygó neve: halál" volt :) De jók voltak még a spectrum/enterprise gépekrõl átvitt "ultimate" játékok is. El voltam ájulva a grafikájuktól :) A gép természetesen még ma is megvan és teljesen jó! Sõt sok kazim is van játékokkal, ezek szépen el lettek téve a szekrénybe. Emlékszem a tvc-s idõkben én mindig C64-et szerettem volna mert arra sokkal több játáék volt. Szóval gratula az oldal készítõinek, hogy ebben a rohanó, felpörgetett világban eszükbe jutott egy ilyen kis szentélyt létrehozni. Hálás vagyok a TVC-nek, hiszen a számítógépek iránti rajongásom azóta is töretlen.

Végezettül pár játékcím ami eszembe jut: Szörnyek,Viziszörny,Bolygó neve: halál,Alien 8,Ninja,Törpe,valami Boulder Dash klón stb...

További sikeres kutatást!
Üdv: Refresh :-)

Név (name):Povi
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-04-15 16:38:35

Hozzászólás (comment):
 Hello!
Azt tudja valaki, hogy miben különbözött hardverben az ENTERPRISE-tól a TVC?
Nézzétek meg a honlapom: povi.fw.hu (ENTERPRISE-os témájú)

Név (name):Piszker István
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-04-14 20:31:46

Hozzászólás (comment):
 Nagyon meglepõdtem az oldal felfedezésekor. A TV Computer vevõszolgálati témafelelõse voltam annak idején.

Célmûszereket és még EPROM 'égetõt' is terveztem hozzá, ill. gyártottunk kis sorozatban.

Szüleimnél valahol ledobozolva fellelhetõk irott -,SW/HW egyéb anyagok emlékezetme szerint.

Üdv.:Piszker István

Név (name):Addario
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-03-03 09:41:39

Hozzászólás (comment):
 Hello! Szép dolog tõletek, hogy felkaroltátok a jó öreg VT-ket! Ha anyag kell nektek a VT-khez, akkor szerintem Székesfehérváron a Kandó körül érdemes kapirgálni, mert ott volt ezeknek a fellegvára. Talán
akadnak még nekik VT progik, dokumentációk, amiknek már NAGYON nem veszik hasznát!

üdv!
Addario

Név (name):Varga Viktor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-02-21 13:29:14

Hozzászólás (comment):
 Kedves Révai Péter!

A mailboxod tele, választ nem lehetett oda küldeni. Tekintsd meg légyszí a levlista archívumat, bejegyzésed bemásoltam oda, és jött rá válasz is.

Varga Viktor
webmaster

Név (name):Takács Béla
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-02-20 18:35:37

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok! A "Kínpadon a TVC" a megboldogult Ötlet hetilap 4hetente +jelenõ BIT-LET mellékletében jelent meg. Itt akkoriban pótolhatatlan információkhoz juthatott a TVC tulajdonosa. Magam is írtam néhány ismertebb programot (lehettem vagy 16 éves) Pl. Létra, Bányász, Törpe, Ninja, Hamburger, Karate, Donkey Kong, Festõ, Õrjárat! Üdv minden TVCsnek!

Név (name):Révai Péter
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-02-09 15:29:08

Hozzászólás (comment):
 Üdv!

Nekem is van egy TVC-m (a 64k-s fajta), egy Unitra magnóval használtam (ez a típus volt szerintem a legjobb hozzá, mert szalagszaggató sebességgel tudott tekerni). De szegény négy év szolgálat után beadta a kulcsot (még valamikor 93 körül). Azóta, bevallom töredelmesen nem foglalkoztam a _mi_számítógépünk_ -kel, ugyanis lett egy C64-em :-|

Remélem, ez még nem hazaárulás...

Lényeg a lényeg, kicsit besokalltam a rohanó (500Mhz-es) PC-mmel meg az ikszpével, már rég vágyom a nosztalgiára, meg arra, hogy tudjam, ha valami megfagy, az _pontosan_ miért van.

A csodavas tünetei a következõek:
- eleinte: néhányadik bekapcsra volt csak hajlandó elindulni.
- mostanság: egyáltalán nem hajlandó elindulni. Fekete képernyõ és kész.

Ha valaki tud rá valami orvosságot, az plz. küldjön nekem egy e-mailt, mert szeretnék végre életet lehelni a pályaindító gépembe.

Elõre is köszönöm.

Név (name):LUKÁCS ALBERT
E-mail:n/a

Dátum (date): 2004-02-05 16:05:00

Hozzászólás (comment):
 Hi !

Létezik hozzá egy 1.2-es ROM visszafejtés agyon
kommentározva. Kedvenc konyvem volt.
Vagy 100-or elolvastam. Mindig találtam benne
valami újat. Le a kalappal a szerzõ elött.
Mesélve tanit !! A gép mûködése teljesen érthetõvé válik.
Nem kis munka lehetett. Szegény könyvet rongyosra olvastam.
Már kivülrõl tudtam az egyes ROM belépési pontokat.
Nem beszélve a hexa kódokrol :))). De szép volt.
Mindenkinek ajánlom ezt a könyvet.
Csak pár száz oldal teleírva. /ROM=24K/

Üdv, Albert.

Név (name):Vidó
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-11-28 05:34:38

Hozzászólás (comment):
 Üdv mindenkinek!
Tudna segíteni valaki eladó VT-DOS cartridge vásárlásában?
Érdekelne még UPM, ill. bármilyen jellegû cartridge + leírás.
Köszi, Vidó

Név (name):Csabi
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-11-23 17:00:54

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!

Ezúton is keresnék TVC-t!

Aki tud ebben segíteni, kérem jelentkezzzen! Köszi

Név (name):Simbazz
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-10-25 17:52:14

Hozzászólás (comment):
 Üdv arcok :)

Nekem is az elsõ vasam egy TVC 64k volt, 1989-ben.
Évek alatt szereztem hozzá eztazt, floppy, CP/M kártya - ehehe, elsõ HW hack élményem is ehhez fûzõdik, ha jól emléx egy 74LS00 vagy hasonló IC-t kellett egy másik hátára forralni meg drótozni, hogy menjen a CP/M kártya. Alig voltam elszállva magamtól, amikor sikerült a mûtét ;)
Aztán jóval késõbb, amikor elszállt az Amiga500-asom tápja, egy ideig a TVC tápja adta a kakaót az Amigának, meg se kottyant neki.

Egy kérdésem lenne: az innen letölthetõ .cas dolgokat hogy tudnám kirakni magnókazettára? Az ultimate solution egy .cas-->.wav konverter lenne, gondolom. Gámázhatnékom támadt, Flipper, Elite, stb., havertól elkunyerálnám a TVC-jét ;)

Név (name):webmaster
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-10-13 16:56:49

Hozzászólás (comment):
 Játékok weboldaról még nem elérhetõk, de innen igen:
http://tvc.homeserver.hu/cas/

Név (name):szaim
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-10-13 11:17:30

Hozzászólás (comment):
 Jók vagytok fiuk.
CSak igy tovább!
Gratulálok mindenkinek a laphoz, nagyon szuper!

Név (name):Ifj.Bója András
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-10-12 14:15:07

Hozzászólás (comment):
 Sziasztok!
Sokat meg akarok ismerni errõl a géprõl!
Aki tud valami újat róla írjon.

Név (name):Antiemes/TBS
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-10-11 11:37:13

Hozzászólás (comment):
 Hi!

Tobben irtatok, hogy akkor nezzem meg a honlapon, hogy ott milyen jatekok vannak, es ami nincs meg itt, azt kuldjem. De itt nincs link, csak a felitat van meg. Ezt nem lenne rossz kijavitani.

Antiemes/TBS

Név (name):Antiemes/TBS
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-09-29 15:13:04

Hozzászólás (comment):
 Hi!

Nekem van egy rakat TVC-j jatekom. Durvan 4MByte. Ha kell valakinek, szoljon, es megy. Mellesleg mukodo TVC-m is van, de nem elado. Meg van egy nem mukodo is, de ez sem elado.

Antiemes/TBS

Név (name):Klever Jones
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-09-10 18:03:49

Hozzászólás (comment):
 Én annak idején kaptam 2 kazettányi TVC játékot. Állítólag a srácnak volt vagy 10 telemásolt kazettája, meg floppy-ja is. Egy ócska magnóval próbáltam a másolást, fél oldalt rá is vettem, de nem ment át igazán tisztán. Meg is van valahol, félretettem. Ha valakinek van türelme digitálisan szûrni, az írhat a címemre.

Név (name):Hoffer Gábor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-09-09 14:04:23

Hozzászólás (comment):
 Hello!

Megvan valakinek az 'Áttörés' nevû program? Az volt a kedvencem. 1-2-szer sikerült megcsinálnom a teljes pályat és ugrálva örültem a sikernek. Utána észrevettem, hogy újraindul a játék a teljes pályát visszafele lejátszva.

Készülõben van egy Java alapú TVC emulátor. Jelenleg eljutottam a Basic bejelenkezõ képernyõig és az alapvetõ parancsok már mûködnek. Még van pár z80-as utasítás amit nem implementáltam és a Hardwerek kezelese sincs igazan optimalizálva. Az én PIII 1,1Ghz-es gépemen kb 20Mhz körüli órajelet produkál. Ha van érdeklõdõ szivesen megosztom vele az eddigi eredményeket.

Üdv,
Gábor

Név (name):Vass Dani
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-09-03 01:06:52

Hozzászólás (comment):
 Ez egy hasznos weboldal azok számára akik szeretik a basic nyelvet.
Egy kis nosztalgia sem árt.

Név (name):Varga Viktor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-09-01 12:45:07

Hozzászólás (comment):
 >Emlékszik valaki a TVC lapok nevû "újságra"?

Bárcsak hagytál volna nevet és email címet. Most biztos kikérdeznélek. Tud valaki valamit errõl. Várom az infókat.

Név (name):-
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-08-29 12:42:24

Hozzászólás (comment):
 Emlékszik valaki a TVC lapok nevû "újságra"?

Név (name):Gangsta
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-08-08 11:32:37

Hozzászólás (comment):
 Hali!
Micsoda öröm!!! :-D
Imádtam! Az elsõ számítógépem egy TVC volt!
Azok a fejállítások, mikrokapcsoló beszerelése (a dupla reset-hez), stb. Nagyszerû masina volt!
Szeretnék vásároni egyet, ha tudtok (mûködö) TVC-rõl, ami eladó, kérem írjatok! Köszi!
Sok sikert az oldalhoz! :-)

Gangsta
gangsta@maffia.hu

Név (name):Képes Gábor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-07-29 09:35:11

Hozzászólás (comment):
 Hahó!
Szenzációs a honlap!!!
Én csak nemrég lettem TVC-s, a gyûjtemény részeként. Anno Spectrumos voltam, majd Atari ST-s és akkoriban, most már szégyenkezve gondolok erre, de meglehetõsen lenéztük a TVC-t.
Mea culpa, hülyék voltunk, a TVC egy kézreálló és kiváló kis compie, üdvözletem minden régi és új felhasználójának!!!
Üdv:
G.

Név (name):Siposs Zoltán
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-07-23 15:11:19

Hozzászólás (comment):
 Nekem a Spectrum után a második gépem volt, de nagyon imádtam!
Sok progit szögeltünk rajta az öcsémmel, a legszebb darabunk a MikroPiktor nevû rajzoló progi volt. Kár, hogy elmúlt... de hát a fejlõdést nem lehet megállítani. Épp ezért télleg jó lenne, ha mûködne Linux alatt is az emulátor!!!!

Név (name):Takács Béla
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-06-27 19:14:56

Hozzászólás (comment):
 Nekem is elsõ gépem volt! Középiskolás éveim alatt végig ezt nyúztam! Gyártottam is rá vagy egy tucat játékot, ilyet is, olyat is. (Bányász, Létra, Kulcs, Törpe, Hamburger, Karate, Õrjárat, Ninja, Festõ, Reaktor, Donkey Kong) Ma már vicces rájuk visszagondolni, de akkor nagyon büszke voltam rájuk. A TVC klubba is gyakran lejártam, érdekes fazonok voltak ott is.
Eleinte nagyon gagyi volt a vas. Mindennapos vendég voltam a szervízekben. Elõször a Vörösvári úton, késõbb a Szigony utcában volt a márkaszervíz. Tartalék joystick mindig volt otthon!
A reset volt a lexebb: a NYÁK-ra forrasztott fémlemez. (Emlékszik valaki a szimpla és dupla reset-elésre? Nem volt 1xû mutatvány!) A táp is mindig kinyiffant! Késõbb aztán jobb lett. A reset helyére egy kockacukor méretû "mikrokapcsolót" szereltem, amit a suli (Hámán Kató KSZKI) épp kidobásra ítélt ESZR R20 operátori paneljáról mentettem (Zagruszka, Gasenyije, ha mond ez valamit valakinek...) Egy színes TV-t is vettem hozzá, de floppy-m végül sose lett! A Kós Géza féle assembler volt a király!
Mára egy fia IC vagy kazetta se maradt belõle, elfogyott a költözések során! De megható visszagondolni rá!
Üdvözlök minden TVC-st!

Név (name):Reidl Romeo
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-06-24 11:15:25

Hozzászólás (comment):
 Nekem is elso gepem volt, allitom hogy a hozza kapcsolt szar Junoszty miatt lettem szemuveges! De allat volt! Full upgrade-elt volt, mert eredetileg Tab-on lakok (mar csak laktam), ahol VideoTon volt es ahol ezt is gyartottak! Szoval volt nekem 1.2 es 2.2 rendszervaltom, UPM es DOS rendszerem, sot dual floppy drive-om is hozza! Nagy cool-sag volt, qrva sok progesszal es jatekkal, haverok is irtak hozza game-t, meg en is probalkoztam (igaz sikertelenul, mert beleuntam mindig :-)). Jah, a hoskorszak...
Egyebkent innen jottem ide:
http://www.old-computers.com/museum/links.asp?c=39&st=1

Név (name):Sheme
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-06-17 08:35:51

Hozzászólás (comment):
 Hi!

Ez volt az elsõ gépem! Egy TVC 32k-s változat, ha jól emlékszem 1986 novemberében vettük. Egyszer használtam a Kjanavecz Attila féle sprite emulátort rajta - bosszantó hiba, hogy nem volt sprite lehetõség alaphelyzetben a TVC-n, illetve a Marczibányi téri MûvHáz-ban volt egy valamilyen Attila nevû szemüveges srác, akihez jártam prgramokért, meg hogy segítsen, mert nem tudtam, hogyan lehet a joy-jal valamilyen alakzatot mozgatni a képernyõn.
Sok-sok Basic programot csináltam, fõleg tetszett, hogy milyen gyors a grafika Basic-ben. És csodálkoztam is, milyen gyorsan tölt flpooy-ról.

Olvastam a SpV24-dik számában, hogy valaki fejlesztett cartridge-n Spectrum-emulátort hozzá, de forgalmazója már nem akadt. Valaki látott már ilyen kártyát és ki is próbálta?
Egyébként cool a lapod! Szedj össze minden progit, amit fejlesztettek hozzá, mert lehet, hogy tök gyökér játékok, de ezeket még mindig többre tudom értékelni, mint a csili-vili 3D-s dolby-s mai PC-s csodákat.

Név (name):Papp Attila
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-05-30 16:46:30

Hozzászólás (comment):
 :) Tudod!

Név (name):Varga Viktor
E-mail:n/a

Dátum (date): 2003-05-26 00:26:08

Hozzászólás (comment):
 Üzemel a vendégkönyv, lehet írni bele.


   [ Kezdőlap (home) ] [ Írj a vendégkönyvünkbe (Write a comment) ]